Rekrutacja

5 lipca godz. 16:00 –  PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH (wcześniej informacje o listach zakwalifikowanych poda elektroniczny system rekrutacyjny)
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW
od 6 lipca 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 16.00 do 14 lipca 2017 r. (piątek) w godz. 8.00 – 12.00
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:
oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, kwestionariusz osobowy  (w którym znajduje się zapis będący deklaracją woli uczęszczania do XXVII LO) oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5
UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.