Rada Rodziców i Stowarzyszenie

Misja

“Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych” – to motto i główny cel działalności Rady Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego. Rada współdziała z Panią Dyrektor Anną Koszycką, Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania młodzieży.

 

Radę tworzą rodzice i opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas, wybrani do tej reprezentacji po jednej osobie z każdej klasy, na okres trwania nauki w liceum. Zebrania Rady odbywają się w zwykłym trybie raz w miesiącu, natomiast rokrocznie odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców podczas pierwszego zebrania ?październikowego. Wówczas wybierani są z jej składu na okres jednego roku szkolnego: Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących i sekretarz, stanowiący Prezydium Rady, oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący i dwóch członków.

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla naszych uczniów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, życie często pisze zaskakujące scenariusze i nasza sytuacja rodzinna czy finansowa może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego musimy sobie nawzajem pomagać korzystając z dobrowolnych składek rodziców. Zasięg naszej działalności jest bardzo szeroki, ale jak bardzo duży zależy tylko od dobrej woli rodziców naszych uczniów, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Nie określamy wysokości naszych składek, ponieważ te fundusze z których rozliczamy się bardzo precyzyjnie i uczciwie zawsze wracają do naszych dzieci.

KOMUNIKAT (wrzesień 2019 r.)

Szanowni Państwo,
Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas pierwszych zebrań klasowych, w celu uniknięcia problemów formalnych wynikających z braku osobowości prawnej Rady Rodziców, staraniem jej członków powołane zostało Stowarzyszenie przy Liceum im. Tadeusza Czackiego (Numer KRS: 0000804828), które przejmie wszelkie zadania finansowe realizowane dotychczas przez RR.
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie deklarowanych przez Państwa wpłat na niżej wskazane rachunki:
Stowarzyszenie przy Liceum im. Tadeusza Czackiego|

1. 64 2130 0004 2001 0981 7347 0001
Fundusz szkolny (zgodnie z Państwa deklaracjami);

2. 10 2130 0004 2001 0981 7347 0003
Fundusz edukacyjny (sugerowana wysokość składki 55 zł.).

Wpłat prosimy dokonywać tytułem: darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko dziecka, klasa).

W imieniu Uczniów, z góry dziękujemy.  

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA (rozdział II  Statutu Stowarzyszenia)

§5

Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna, niemająca charakteru dochodowego polegająca na:

 1. zrzeszaniu osób wspierających działalność XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (zwanego dalej „Liceum” lub „Szkołą”) oraz jego uczniów;
 2. doskonaleniu działalności statutowej Szkoły;
 3. wspieraniu wszelkich form aktywności uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli Liceum;
 4. zapewnieniu optymalnych warunków nauki uczniom Szkoły;
 5. organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów Liceum;
 6. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycję Szkoły,

wspieranie działalności wolontaryjnej prowadzonej przez społeczność szkolną.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z Radą Rodziców, Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie Szkoły, a także z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów;
 2. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 3. organizowanie i finansowanie udziału członków społeczności szkolnej w szkoleniach, wycieczkach, konkursach, seminariach;
 4. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej uczniom Szkoły;
 5. gromadzenie niezbędnych funduszy do wspierania działalności Szkoły i jej uczniów oraz ustalanie zasad ich użytkowania,
 6. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności Szkoły lub uczniów;
 7. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
 8. wspomaganie działalności badawczej i naukowej prowadzonej przez członków społeczności szkolnej;
 9. przeprowadzanie niezbędnych modernizacji na terenie Szkoły.

 

STATUT STOWARZYSZENIA przy Liceum im. Tadeusza Czackiego

 


 Zapraszamy do odwiedzenia profilu RR na Facebooku,
gdzie na bieżąco informujemy o działaniach Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2021/2022

Przewodnicząca: Gabriela Szuba 
Wiceprzewodnicząca (poziom klas trzecich): Ewa Paradowska 
Wiceprzewodniczący (poziom klas drugich): Michał Masalski 
Wiceprzewodnicząca (poziom klas pierwszych): Urszula Giernatowska  
Sekretarz Rady: Aleksandra Sawadro

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców kadencji 2021/2022

Przewodniczący: Grzegorz Biczel
Jolanta Mach (zastępca przewodniczącego)
Urszula Zienowicz

Komisja Stypendialna Rady Rodziców kadencji 2021/2022

Przewodnicząca: Agnieszka Wichulska (klasy pierwsze)
Jolanta Mach (klasy drugie)
Katarzyna Orzeszek-Koroblewska (klasy trzecie)

Komisja Studniówkowa Rady Rodziców kadencji 2021/2022

Przewodnicząca: Magdalena Migdalska, Gabriela Szuba,

 


 

Dokumenty

 

Kontakt

Z Radą Rodziców skontaktować się można poprzez ten adres: rr@czacki.edu.pl