Rada Rodziców i Stowarzyszenie

Misja

“Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych” – to motto i główny cel działalności Rady Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego. Rada współdziała z Panią Dyrektor Anną Koszycką, Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania młodzieży.

 

Radę tworzą rodzice i opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas, wybrani do tej reprezentacji po jednej osobie z każdej klasy, na okres trwania nauki w liceum. Zebrania Rady odbywają się w zwykłym trybie raz w miesiącu, natomiast rokrocznie odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców podczas pierwszego zebrania ?październikowego. Wówczas wybierani są z jej składu na okres jednego roku szkolnego: Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących i sekretarz, stanowiący Prezydium Rady, oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący i dwóch członków.

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla naszych uczniów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, życie często pisze zaskakujące scenariusze i nasza sytuacja rodzinna czy finansowa może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego musimy sobie nawzajem pomagać korzystając z dobrowolnych składek rodziców. Zasięg naszej działalności jest bardzo szeroki, ale jak bardzo duży zależy tylko od dobrej woli rodziców naszych uczniów, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Nie określamy wysokości naszych składek, ponieważ te fundusze z których rozliczamy się bardzo precyzyjnie i uczciwie zawsze wracają do naszych dzieci.

W celu uniknięcia problemów formalnych wynikających z braku osobowości prawnej Rady Rodziców, staraniem jej członków powołane zostało Stowarzyszenie przy Liceum im. Tadeusza Czackiego (Numer KRS: 0000804828), które przejęło wszelkie zadania finansowe realizowane dotychczas przez RR.
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie deklarowanych przez Państwa wpłat na niżej wskazane rachunki:
Stowarzyszenie przy Liceum im. Tadeusza Czackiego|

1. 64 2130 0004 2001 0981 7347 0001
Fundusz szkolny (sugerowana wysokość składki 40 zł);

2. 10 2130 0004 2001 0981 7347 0003
Fundusz edukacyjny (sugerowana wysokość składki 70 zł.).

Wpłat prosimy dokonywać tytułem: darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko dziecka, klasa).

W imieniu Uczniów, z góry dziękujemy.  

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA (rozdział II  Statutu Stowarzyszenia)

§5

Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna, nie mająca charakteru dochodowego polegająca na:
1. zrzeszaniu osób wspierających działalność XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (zwanego dalej „Liceum” lub „Szkołą”) oraz jego uczniów;
2. doskonaleniu działalności statutowej Szkoły;
3. wspieraniu wszelkich form aktywności uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli Liceum;
4. zapewnieniu optymalnych warunków nauki uczniom Szkoły;
5. organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów Liceum;
6. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycję Szkoły,
7. wspieranie działalności wolontaryjnej prowadzonej przez społeczność szkolną.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z Radą Rodziców, Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie Szkoły, a także z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów;
2. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
3. organizowanie i finansowanie udziału członków społeczności szkolnej w szkoleniach, wycieczkach, konkursach, seminariach;
4. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej uczniom Szkoły;
5. gromadzenie niezbędnych funduszy do wspierania działalności Szkoły i jej uczniów oraz ustalanie zasad ich użytkowania,
6. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności Szkoły lub uczniów;
7. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
8. wspomaganie działalności badawczej i naukowej prowadzonej przez członków społeczności szkolnej;
9. przeprowadzanie niezbędnych modernizacji na terenie Szkoły

 

STATUT STOWARZYSZENIA przy Liceum im. Tadeusza Czackiego (tekst ujednolicony. pdf)

 


 Zapraszamy do odwiedzenia profilu RR na Facebooku,
gdzie na bieżąco informujemy o działaniach Rady Rodziców

RADA RODZICÓW 2023/2024 – PREZYDIUM

Przewodnicząca: Urszula Wrzosek
Wiceprzewodnicząca (poziom klas czwartych): Alicja Brzozowska
Wiceprzewodnicząca (poziom klas trzecich): Justyna Branna
Wiceprzewodnicząca (poziom klas drugich): Piotr Czachorowski
Wiceprzewodniczący (poziom klas pierwszych): Katarzyna Marciniak-Łukasiak
Sekretarz Rady: Renata Wanat-Szelenbaum

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców 2023/2024

 Przewodniczący Paweł Dziadul Zastępca Przewodniczącego Michał Masalski Członek KR Paweł Pietrzak Członek KR Żaneta Bujalska

Komisja Studniówkowa Rady Rodziców 2023/2024

  Gabriela Szuba
Alicja Brzozowska
Paweł Dziadul
Michał Masalski

STOWARZYSZENIE 2023/2024

Prezes Zarządu: Urszula Wrzosek
Wiceprezes Zarządu: Alicja Brzozowska ( klasy 4)
Wiceprezes Zarządu: Justyna Branna (klasy 3)
Wiceprezes Zarządu: Piotr Czachorowski (klasy 2)
Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Marciniak-Łukasiak (klasy 1)
Sekretarz Zarządu: Renata Wanat-Szelenbaum

Komisja ds zajęć dodatkowych 2023/2024

Przewodnicząca: Agnieszka Wichulska
Paweł Dziadul
Justyna Branna
Marta Klimowicz

Komisja Rewizyjna 2023/2024

 Przewodniczący Paweł Dziadul Zastępca Przewodniczącego Michał Masalski Członek KR Paweł Pietrzak Członek KR Żaneta Bujalska

Komisja Stypendialna 2023/2024

Przewodnicząca: Renata Wanat-Szelenbaum
Alicja Brzozowska (klasy 4)
Liliana Sidorczuk (klasy 3))
Karolina Puchała-Rojek (klasy 1)

 


 

Dokumenty

 

Kontakt

Z Radą Rodziców skontaktować się można poprzez ten adres: rr@czacki.edu.pl