Informacje

Dzień Otwarty dla Kandydatów na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:30-15:30!
 

 

Oferta edukacyjna XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w rekrutacji 2018/2019

XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie zaprasza absolwentów gimnazjów do czterech klas pierwszych, organizowanych w naszej Szkole w roku szkolnym 2018/2019.
Będą to oddziały z rozszerzonym programem:

 • nauk przyrodniczych,
 • nauk humanistycznych,
 • nauk społecznych,
 • nauk ścisłych.
 •  

Szczegółowe informacje o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym i przedmiotach dodatkowych przedstawia tabela poniżej:

  Oddział z rozszerzonym
programem nauk
Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty
uzupełniajace
A przyrodniczych biologia, chemia,
język obcy
łacińska terminologia medyczna, historia i społeczeństwo
B humanistycznych historia, wiedza o społeczeństwie,
język obcy
literatura powszechna, historia kultury, podstawy kultury śródziemnomorskiej, przyroda
C społecznych wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka,
język obcy
historia i społeczeństwo
E ścisłych informatyka, matematyka, fizyka,
język obcy
historia i społeczeństwo

Progi punktowe z poprzednich lat (dane archiwalne).
UWAGA! Co roku progi kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć KANDYDATÓW,  którzy rekrutują się na dany rok szkolny. 

w
oddziale
w roku w
oddziale
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1a 163,2 168,3 177,2 164,4 168,7 179,4 178,0 177,6 biol.-chem.
1b 154,4 160,4 166,2 153,1 163,9 180,8 180,6 177,2 human.
1c 161,3 171,1 177,5 168,2 168,4 184,8 186,8 183,0 społ.-ek.
1d 171,3 166,8 173,6 170,2 171,2 183,0 184,0 Brak mat.-fiz.
1e 164,5 163,6 168,4 161,6 164,9 179,6 179,8 181,4 mat.-inf.
Tabela nie uwzglednia rekrutacji uzupełniającej
Siatki godzin (Wybierz rok, potem profil)

Języki

W każdym oddziale uczniowie będą uczyli się języka angielskiego i jednego języka wybranego przez kandydata spośród języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego. Oznacza to, że każdy uczeń będzie się uczył dwóch języków obcych – jednego w wymiarze 4 godzin i jednego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W miarę możliwości Szkoła zapewni kontynuację nauki języka po 3 etapie edukacyjnym (gimnazjum). Ostateczny przydział do grup językowych dokonywany będzie w pierwszych dniach września po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i przeprowadzeniu testów poziomujących.

Każdy uczeń ma możliwość wyboru jednej z kombinacji z tabeli poniżej:

  język obcy nowożytny
nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
język obcy nowożytny
nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo
Wariant 1 język angielski
(nauka prowadzona będzie na 4 poziomach zaawansowania)
język niemiecki
(2 poziomy zaawansowania)
język francuski
(1 poziom zaawansowania)
język hiszpański
(1 poziom zaawansowania)
Wariant 2 język niemiecki
(2 poziomy zaawansowania)
język angielski
(nauka prowadzona będzie na 4 poziomach zaawansowania)
język hiszpański
(1 poziom zaawansowania)
język francuski
(1 poziom zaawansowania)


Uwaga:

 • wszystkie grupy języka angielskiego są kontynuacyjne – nie przewidujemy nauki języka angielskiego od podstaw;
 • poziom grup będzie uzależniony od faktycznego poziomu znajomości danego języka przez przyjętych uczniów.

 


A – z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy nowożytny). Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

B – z rozszerzonym programem nauk humanistycznych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny). Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

C – z rozszerzonym programem nauk społecznych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny). Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH).

E – z rozszerzonym programem nauk ścisłych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny). Rozszerzony program nauczania informatyki (jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985r. W każdym roku edukacji uczniowie tej klasy objęci są opieką przez dwóch nauczycieli informatyki.


Liceum Czackiego zaprasza Absolwentów gimnazjów, oferując im:

 • wspieranie uzdolnień,
 • skuteczne przygotowanie do matury i studiów,
 • rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie i udział w szkolnych Festiwalach Teatralnych i innych wydarzeniach artystycznych (projekty K.A.W.A., CSS, Konkurs Piosenki Frankofońskiej),
 • szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach informatycznych oraz w Multimedialnym Centrum Informcji,
 • rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie,
 • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koło szachowe, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, informatyczne, ósemka wioślarska, SKS, chór i inne),
 • indywidualne spotkania rodziców i uczniów klas pierwszych z wychowawcą i pedagogiem,
 • “rodzinną” atmosferę, harmonijną współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.

 


 

Społeczności Czackiego na Facebooku