Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 w opracowaniu

 

§ 1.
Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737).

  3. ZARZĄDZENIE NR 3 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

  4. Uchwała Nr 8/2021/2022 Rady Pedagogicznej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie ul. Polna 5 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zasad rekrutacji do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego obowiązujących na rok szkolny 2022/2023

§ 2.
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (zwanego dalej Systemem) i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów,
 1. kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej,
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 1. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia),
 1. zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, certyfikaty, dyplomy – do wglądu, oświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień,
 1. pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów)

§ 3.
Zasady ogólne

 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z  Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 1. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 1. W trakcie rekrutacji organizowanej z  wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 1. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły, składa pisemne oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w § 6. Zasad Rekrutacji.
 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest  dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi Szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
  2. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
  3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami Szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem, w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.
 1. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami, regulującymi działalność Liceum (Statut, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System  Oceniania), a  z chwilą przyjęcia do Szkoły – do ich przestrzegania.

§ 4.
Kryteria rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły.

 3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez System do danego oddziału.

 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

 5. Kolejność na liście przyjętych ustala się w następujący sposób:
  1. kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego,
  2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów.

 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, mają w następującej kolejności:

    kryterium pierwszeństwa: pierwszeństwo określa się na podstawie:

  na II etapie 
  rekrutacji

  kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  na III etapie rekrutacji

  a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

  oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata

  b) niepełnosprawność kandydata;

  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
  Kryteria a) – g) mają jednakową wartość.
Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Oświadczenia, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 2 lit. a) i f), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
 1. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 1. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 2. pkt. 1, 2, 3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, a odnośnie § 2. p. 5 oraz § 4. pkt 6 -nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w  procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. 
 1. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

§ 5.
Szczegółowe zasady rekrutacji 

 1. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin ósmoklasisty,
  2. oceny z następujących przedmiotów:
język polski, matematyka
chemia, biologia
w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1P z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych,
język polski, matematyka wiedza o społeczeństwie i historia w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1H z rozszerzonym programem nauk humanistycznych
język polski, matematyka
geografia i historia
w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1S z rozszerzonym programem nauk społecznych,
język polski, matematyka
fizyka i chemia
przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 1M i 1F z rozszerzonym programem nauk ścisłych,

  c. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  d. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dolicza się 7 punktów.

      2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej.

Wynik przedstawiony w procentach z:

   • języka polskiego
   • matematyki

mnoży się przez 0,35.

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

  1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Ocena Punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
  1. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 1.  
Liczba punktów Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
10 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punktów tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
2 punktów tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez szkoły lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
4 punktów międzynarodowym
3 punktów krajowym
2 punktów wojewódzkim
1 punktów powiatowym

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

  1. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

z języka polskiego i matematyki:

   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

z języka obcego nowożytnego:

   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 20 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 


§ 6.
Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
REKRUTACJA ZASADNICZA

od 16 maja 2022 r.
(
poniedziałek) 
od godz. 8.00

do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 
do godz. 15.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW (W TYM ZMIANA WNIOSKÓW) O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.

Wniosek kandydat drukuje z Systemu.


od 24 czerwca 2022 r.
(piątek)
 
w godz. 8.00-16.00
do 13 lipca 2022 r.
(
środa)
do godz. 15.00

 

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU (W TYM ZMIANA WNIOSKÓW) O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O KOPIĘ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KOPIĘ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

  • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej
  • kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej
  • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

Na każdej stronie kopii należy umieścić: 

 • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, 
 • datę, 
 • pieczęć urzędową szkoły, 
 • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. 

Jeśli wszystkie wybrane przez kandydata szkoły znajdują się w Warszawie, kandydat składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

20 lipca 2022 r.
(środa)


PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 21 lipca 2022 r. (czwartek)

do 27 lipca 2022 r. (środa) 
do godz. 15.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

28 lipca 2022 r.  (czwartek)
do godz. 14.00

PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 od 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)

do 3 sierpnia 2022 r.
(środa)
do godz. 15.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

12 sierpnia 2022 r.
(piątek)

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH
zawierających
 imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia 

 

od 16 sierpnia 2022 r. (wtorek)
 
do 18 sierpnia 2022 r. (czwartek)
do godz. 15.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

19 sierpnia 2022 r.
(piątek) 

 do godz. 14.00

PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

 
§ 7.
Procedura odwoławcza
od decyzji komisji rekrutacyjnej w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
 1. W terminie do  2 sierpnia 2022 r. (wtorek) w postępowaniu rekrutacyjnym i do 23 sierpnia 2022 r. (wtorek)  w postępowaniu uzupełniającym rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.
 2. Uzasadnienie zostaje sporządzone w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy.
 4. Dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki w rekrutacji 2022/2023

WYKAZ zawodów wiedzy artystycznych i sportowych branych pod uwagę w procesie rekrutacji 2022/2023 (osobne zasady dla osiągnięć z roku 1018/2019)

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół. Materiały: na rok szkolny 2022/2023 -aktualizacja 1 marca 2021

Prawo oświatowe. Art.132  o przyjmowaniu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych  do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności

KOMUNIKAT MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających m. in. do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności.źródło: https://www.gov.pl/

 


Druki do wypełnienia

Poniższe druki będziemy przyjmować od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Czackiego. Należy otworzyć każdy z dokumentów, wypełnić zawarte w nich formularze oraz je wydrukować.