Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz PDF

§ 1.
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

 3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 4. Uchwała Nr 8/2018/2019 Rady Pedagogicznej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie ul. Polna 5 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego na podbudowie szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020.

§ 2.
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (zwanego dalej Systemem) i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów,
 1. kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej,
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 1. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia),
 1. zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, certyfikaty, dyplomy – do wglądu, oświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień,
 1. pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).

§ 3.
Zasady ogólne

 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z  Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 1. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 1. W trakcie rekrutacji organizowanej z  wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 1. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły, składa pisemne oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w § 6. Zasad Rekrutacji.
 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest  dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi Szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
  2. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
  3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami Szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem, w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.
 1. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami, regulującymi działalność Liceum (Statut, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System  Oceniania), a  z chwilą przyjęcia do Szkoły – do ich przestrzegania.

§ 4.
Kryteria rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły.

 3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez System do danego oddziału.

 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

 5. Kolejność na liście przyjętych ustala się w następujący sposób:
  1. kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego,
  2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów.

 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, mają w następującej kolejności:

    kryterium pierwszeństwa: pierwszeństwo określa się na podstawie:

  na II etapie 
  rekrutacji

  kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  na III etapie rekrutacji
  1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata

  niepełnosprawność kandydata;

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  objęcie kandydata pieczą zastępczą. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
  Kryteria a) – g) mają jednakową wartość.
Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Oświadczenia, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 2 lit. a) i f), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
 1. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 1. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 2. pkt. 1, 2, 3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, a odnośnie § 2. p. 5 oraz § 4. pkt 6 -nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w  procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. 
 1. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

§ 5.
Zasady rekrutacji po szkole podstawowej

 1. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin ósmoklasisty,
  2. oceny z następujących przedmiotów:
język polski, matematyka
chemia, biologia
w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1P z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych,
język polski, matematyka wiedza o społeczeństwie i historia w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1H z rozszerzonym programem nauk humanistycznych
język polski, matematyka
geografia i historia
w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1S z rozszerzonym programem nauk społecznych,
język polski, matematyka
fizyka i chemia
przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1M z rozszerzonym programem nauk ścisłych,

  c. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  d. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dolicza się 7 punktów.

      2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej.

Wynik przedstawiony w procentach z:

   • języka polskiego
   • matematyki

mnoży się przez 0,35.

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

  1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Ocena Punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
  1. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 1.  
Liczba punktów Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
10 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punktów tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
2 punktów tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
4 punktów międzynarodowym
3 punktów krajowym
2 punktów wojewódzkim
1 punktów powiatowym

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

  1. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

z języka polskiego i matematyki:

   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

z języka obcego nowożytnego:

   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 20 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 

Pobierz PDF

§ 1.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
 4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
 5. Uchwała Nr 9/2018/2019 Rady Pedagogicznej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie ul. Polna 5 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego na podbudowie gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.
§ 2.
Wymagane dokumenty
 1. wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (zwanego dalej Systemem) i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów,
 2. kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
 3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia),
 5. zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, certyfikaty, dyplomy – do wglądu, oświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień,
 6. pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
§ 3.
Zasady ogólne
 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 5. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły, składa pisemne oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w § 6. Zasad Rekrutacji.
 7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest  dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 9. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
  2. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
  3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej.
 11. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem, w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.
 12. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami, regulującymi działalność Liceum (Statut, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania), a z chwilą przyjęcia do Szkoły – do ich przestrzegania.
§ 4.
Kryteria rekrutacji na podbudowie gimnazjum
 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły
 3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez System do danego oddziału.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
 5. Kolejność na liście przyjętych ustala się w następujący sposób:
  1. kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego,
  2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:
lp. kryterium pierwszeństwa pierwszeństwo określa się na podstawie:
1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2. a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozmuieniu przepisów z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz 721, z późn. zm.)
f) samontne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)
Kryteria a) – g) mają jednakową wartość.

Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Oświadczenia, o których mowa powyższej tabeli w pkt. 2 lit. a) i f), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 2. pkt. 1, 2, 3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, a odnośnie § 2. p. 5 oraz § 4. pkt 6 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
 4. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 5. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

§ 5.
Zasady rekrutacji po gimnazjum
 1. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin gimnazjalny,
  2. oceny z następujących przedmiotów:

   język polski, matematyka wiedza o społeczeństwie i historia w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1b z rozszerzonym programem nauk humanistycznych
   język polski, matematyka
   geografia i historia
   w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1c z rozszerzonym programem nauk społecznych,
   język polski, matematyka
   fizyka i chemia
   przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1e z rozszerzonym programem nauk ścisłych,
  3. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  4. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem dolicza się 7 punktów.
 2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym
  1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego
   Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu:
   • języka polskiego,
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
   • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
   Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2
  2. Przeliczenie na punkty ocen z ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§ 4 pkt. 10b) wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum

   Ocena Punkty
   celujący 18
   bardzo dobry 17
   dobry 14
   dostateczny 8
   dopuszczający 2

  3. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
   Liczba punktów Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
   10 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
   7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
   7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   7 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
   5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   3 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   2 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   Liczba punktów uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   4 punkty międzynarodowym
   3 punkty krajowym
   2 punkty wojewódzkim
   1 punkt powiatowym

   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

   Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia gimnazjum. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum.

  4. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
   w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego:

     za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: przyznaje się Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki i geografii – przez 4.
     celującym po 20 punktów
     bardzo dobrym po 18 punktów
     dobrym po 13 punktów
     dostatecznym po 8 punktów

     dopuszczającym

     2 punkty
     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
   § 6.
   Terminarz
   REKRUTACJA ZASADNICZA

   od 13 maja 2019 r. (poniedziałek)
   od godz. 8.00
   do 20 maja 2019 r. (poniedziałek)
   do godz. 15.00

   SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

   Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.

   Wniosek kandydat drukuje z Systemu.

   od 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
   od godz.10.00
   do 19 czerwca 2019 r. (środa)
   do godz. 16.00   MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY WYBORU SZKOŁY

   od 21 czerwca 2019 r. (piątek)
   w godz. 12.00 – 17.00

   do 28 czerwca 2019 r. (piątek)
   do godz. 16.00

   UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNEGO

   Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

   • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
   • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum,
   • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

    

   Na każdej stronie kopii należy umieścić:

   • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
   • datę,
   • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
   • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

    

   Jeśli wszystkie wybrane przez kandydata szkoły znajdują się w Warszawie, kandydat może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum

   16 lipca 2019 r. (wtorek)
   godz. 12.00

   PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

   Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

   od 16 lipca 2019 r.(wtorek)
   od godz. 12.00

   do 24 lipca 2019 r. (środa)
   do godz. 10.00

   POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

   Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

   • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
   • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

    

   UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

   25 lipca 2019 r. (czwartek)
   do godz. 12.00

   PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   od 26 lipca 2019 r. (piątek)
   od godz. 8.00
   do 30 lipca 2019 r. (wtorek)
   do godz. 12.00

   Składanie wniosków o przyjęcie do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   19 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
   godz. 12.00

   PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZAWIERAJĄCYCH IMIONA I NAZWISKA KANDYDATÓW USZEREGOWANE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ ORAZ INFORMACJI O ZAKWALIFIKOWANIU ALBO NIEZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA, A TAKŻE NAJNIŻSZEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRA UPRAWNIA DO PRZYJĘCIA

   od 19 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
   od godz. 12.00

   do 27 sierpnia 2018 r. (wtorek)
   do godz. 16.00

   POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

   Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

   • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
   • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5
   • kwestionariusz osobowy oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

   UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

   28 sierpnia 2019 r. (środa)
   godz. 10.00

   PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

    
   § 7.
   Procedura odwoławcza
   od decyzji komisji rekrutacyjnej w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
   1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.
   2. Uzasadnienie zostaje sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   3. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   4. Dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

   Załączniki

    


   Druki do wypełnienia

   Poniższe druki będziemy przyjmować od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Czackiego. Należy otworzyć każdy z dokumentów, wypełnić zawarte w nich formularze oraz je wydrukować.

     PO SZKOLE PODSTAWOWEJ PO GIMNAZJUM
   Kwestionariusz osobowy Otwórz Otwórz
   Kwestionariusz uzupełniający Otwórz Otwórz