Historia Szkoły

Kronika Secesyjna  Dokumenty archiwalne  140 lecie 145 lecie

Kalendarium 

Polecamy monografię Szkoły p. Bolesława Dunikowskiego pt. „Szkoła im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 1876-1976”, którą wydał Państwowy Instytut Wydawniczy w 1977 w Warszawie. Erratę przygotowała p. Danuta Burlińska, wieloletnia Wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków

zdjęcie budynku Szkoły Realnej
Budynek Szkoły Realnej
1876
Sierpień Otwarcie przez Zgromadzenie Kupców 6-klasowej Szkoły Realnej pod dyrekcją znanego pedagoga Jana Pankiewicza przy ul. Złotej 30 z językiem wykładowym rosyjskim (przez krótki czas adresem Szkoły była Marszałkowska 63).
1894
Ustępuje Jan Pankiewicz, a dyrekcję obejmuje były profesor Uniwersytetu Warszawskiego, biolog, Jan Trejdosiewicz.
1901
Po śmierci Jana Trejdosiewicza kierownikiem i firmowym właścicielem Szkoły zostaje geograf Witold Wróblewski.
1905
Grudzień Wybucha strajk szkolny. Władze carskie zamykają Szkołę.
1906
Wrzesień Ponowne otwarcie Szkoły i to już z językiem polskim jako językiem wykładowym.
1907
Szkoła przenosi się do gmachu przy ul. Złotej 58. Otwarto klasę siódmą, a w maju odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości w języku polskim
1908
Dyrektor Wróblewski uzyskał dla abiturientów Szkoły prawo wstępu na wyższe uczelnie w Galicji (Kraków, Lwów), jak również Francji, Belgii, Szwajcarii i w innych krajach z wyjątkiem Cesarstwa Rosyjskiego i Niemiec.
1910
Zorganizowanie przez Edmunda Nebla drużyny harcerskiej, która była pierwszą drużyną w Kongresówce.
1911
Powstaje Stowarzyszenie im. Jana Pankiewicza powołane przez wychowanków Szkoły. Zgromadzenie Kupców przekazuje Szkołę Stowarzyszeniu im. Pankiewicza, które postanowiło prowadzić ją nadal pod kierunkiem Witolda Wróblewskiego. Jednocześnie przeniesiono szkołę do gmachu przy ul. Składowej 3 (później przemianowanej na ul. J. Pankiewicza).
1917
Powstaje 8-klasowa Szkoła Realna Witolda Wróblewskiego.
zdjęcie pierwszej strony z Kroniki Gimnazjum
Pierwsza strona z Kroniki Gimnazjum
1918
14 sierpnia Stowarzyszenie im. Jana Pankiewicza, które jest właścicielem Szkoły, przekazuje ją na własność Państwu Polskiemu. W tym dniu Szkoła przyjmuje nazwę: Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego.
Listopad Ustala się nazwa Szkoły: Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego
1923
Maj Zostaje poświęcony sztandar Szkoły, przekazywany odtąd rokrocznie przez abiturientów kolejnej klasie maturalnej jako klasie pocztu sztandarowego.
1924/1925
Gimnazjum przenosi się do własnego gmachu przy ul. Kapucyńskiej 21 i staje się jednym z najlepiej wyposażonych zakładów szkolnych
1926
Pierwszy Zjazd Wychowanków szkoły.
1927
Po śmierci dyrektora Witolda Wróblewskiego dyrektorem Szkoły zostaje Eugeniusz Sopoćko, dotychczasowy inspektor gimnazjum.
1931
22 maja Poświęcenie sztandaru 27. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Szymona Konarskiego. Drugi Zjazd Wychowanków Szkoły. Powołanie do życia Stowarzyszenia Wychowanków.
1932
Zostaje założone pismo Promień Szkolny, redagowane przez młodzież do czerwca 1939 r.
1935
Maj Uroczystość 25-lecia 27 Warszawskiej Drużyna Harcerskiej
1936
W wyniku reformy szkolnej Szkoła przekształcona zostaje w Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego.
zdjęcie legitymacia szkolnej z 1939 r.
Legitymacja szkolna z 1939 r.
1939
Wrzesień W czasie działań wojennych gmach Szkoły przy ulicy Kapucyńskiej 21 zostaje zbombardowany i spalony.
W połowie listopada Niemcy zamykają szkoły średnie i wyższe. Dyrektor Sopoćko organizuje i rozwija akcję tajnego nauczania.
1940
Dyrektor Sopoćko organizuje przy ul. Wspólnej 81 dwuletnie za zgodą władz okupacyjnych kursy zawodowe by kontynuować nauczanie ogólnokształcące na tajnych kompletach.
1941/44
Kursy przenoszą się na teren Politechniki Warszawskiej a potem do gmachu przy ul. Złotej 53 (dawnego Gimnazjum im. Lelewela)
zdjęcie budynku Gimnazjów: Władysława IV i T. Czackiego
Budynek Gimnazjów: Władysława IV i T. Czackiego
1946
Dyrektor Sopoćko uzyskuje zezwolenie władz na wznowienie działalności Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego w części Gimnazjum im. Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 28 na Pradze.
1947
Trzeci Zjazd Wychowanków Szkoły. Zjazd postanawia ufundować Szkole nowy sztandar.
1948
Przekazanie Szkole nowego sztandaru, który jest wierną repliką oryginału przekazanego do Muzeum Narodowego w Warszawie.
1950
Po ponad 40-letniej pracy pedagogicznej dyrektor Sopoćko przechodzi na emeryturę.
31 lipca
Gimnazjum i Liceum im. T. Czackiego zostaje wcielone do Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV.
1959
Dzięki staraniom Stowarzyszenia Wychowanków Szkole Rozwojowej Nr 27, istniejącej od 1945 r. (siedziba ul.Drewniana 8, od 1958r. ul.Karowa 18a), nadano nazwę Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Nr 27 im. Tadeusza Czackiego. W tym czasie dyrektorem Szkoły jest Irena Porębska (poprzedni dyrektorzy Szkoły Rozwojowej nr 27 Zygmunt Skrzeczanowski, Franciszek Dębniak)
Czwarty Zjazd Wychowanków Szkoły i przekazanie sztandaru Szkole.
Wznowiono wydawanie pisma Promień Szkolny.
1962
Piąty Zjazd Wychowanków, który ofiarowuje Szkole kopię portretu Tadeusza Czackiego według oryginału z Muzeum w Wilanowie.
1963
150 rocznica śmierci Tadeusza Czackiego
1964
Powstaje XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego.
1965
Dyrekcję obejmuje Eugeniusz Religa. Następuje wielki wszechstronny rozwój Szkoły.
18 czerwca Podniesienie bandery na statku M/S Czacki. Nawiązanie kontaktu załogi ze Szkołą i Stowarzyszeniem Wychowanków.
1967
Maj Ukazuje się ostatni, 105. Promień Szkolny.
1967/68
Liceum przeniesione do gmachu przy ul. Polnej 5
1974
Dyrektorem zostaje Stanisław Czubaty. Szkoła dynamicznie się rozwija i staje się renomowanym liceum warszawskim.
skan pamiątkoego ex libris
Pamiątkowy ex libris
1976
Uroczyste obchody 100-lecia Szkoły.
Siódmy Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków.
Ufundowanie tablicy pamiątkowej na budynku szkolnym, upamiętniającej 100-lecie Szkoły.
Do rangi symbolu urasta zwyczaj rozpoczynania roku szkolnego przy kamieniu, upamiętniającym miejsce, gdzie stała Szkoła do września 1939 r. (obecnie przy skarpie Trasy W-Z). Kamień został położony staraniem Stowarzyszenia.
1979
Z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków zostaje wprowadzona tradycja wyboru Ucznia Roku.
1984 – 1985
Wprowadzenie technik komputerowych do zajęć lekcyjnych.
1986
Wrzesień Utworzenie klasy eksperymentalnej o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym programem informatyki.
1987
Odchodzi dyrektor Stanisław Czubaty, dyrektorką Liceum zostaje dotychczasowa wicedyrektorka – Teresa Elmerych-Kuran.
1988
Grudzień Zorganizowanie przez młodzież w Szkole pierwszego Festiwalu Teatralnego składającego się z siedmiu przedstawień.
1990
Marzec Uczniowie uczestniczą w pracach Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego w Fontainebleau pod Paryżem.
  Trwa wymiana młodzieżowa ze szkołami w Berlinie i w Phorzheim oraz w ramach Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.
Maj Jako jedna z nielicznych szkół przystępujemy do egzaminu dojrzałości, połączonego z egzaminem wstępnym na I rok studiów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.
Wrzesień Przy współpracy Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego powstaje klasa fizyczno-matematyczna z autorskim programem nauczania fizyki.
Grudzień III Festiwal Teatralny – 15 przedstawień uczniowskich i spektakl nauczycieli, bardzo ciepło przyjęty przez młodzież.
1991
Luty – marzec Cztery klasy pierwsze uczyły się jazdy na nartach na stokach Klimczoka. Od tego momentu zimowe obozy narciarskie wchodzą na stałe do kalendarza naszej Szkoły.
Wrzesień Powstaje klasa humanistyczna z autorskim programem języka polskiego, historii, filozofii i plastyki, wzbogaconym o oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze w zakresie turystyki.
Grudzień Obchody 115-lecia Szkoły i IV Szkolny Festiwal Teatralny. Coroczne organizowanie tego ostatniego również stanie się tradycją.
1993
Luty Rośnie zainteresowanie nauką i doskonaleniem umiejętności jazdy na nartach.
Marzec Dziesięć klas wyjeżdża na Stożek.
Kwiecień Do czterech klas pierwszych kandyduje 1010 ósmoklasistów. Obok klasy informatycznej, fizycznej, humanistyczno-turystycznej, po raz pierwszy powstaje klasa językowo-ekonomiczna.
Wrzesień Po raz pierwszy pierwszoklasiści wyjeżdżają na obozy integracyjne.
Październik Powstaje druga pracownia informatyczna z Macintosh’ami, obok działającej już od 6 lat pracowni wyposażonej w PC.
Logo Fundacji Liceum im. Tadeusza Czackiego
Logo Fundacji Liceum
im. Tadeusza Czackiego
1995
Czerwiec Odwiedza nas Jego Eminencja ksiądz kardynał Józef Glemp.
Wrzesień Powstaje klasa humanistyczna z rozszerzonym programem wiedzy o teatrze.
  Dzięki zgodnemu współdziałaniu Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego powstaje Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego.
1996
Czerwiec Po raz pierwszy został przyznany tytuł Klasa z klasą – 31-osobowej klasie informatycznej IVe, której uczniowie w doskonały sposób potrafili połączyć naukę z pracą na rzecz Szkoły.
Listopad Obchody 120-lecia powstania Liceum. W uroczystości udział wzięli znakomici goście, wychowankowie Szkoły m. in. ks. Jan Twardowski oraz harcerze 6. WDH z ZHR. – Gazeta o CzackimPromień szkolny na 120-lecie
Folder
1997
Marzec XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego zajmuje V miejsce w rankingu liceów warszawskich.
Październik Spotkanie uczniów Czackiego z młodzieżą izraelską.
Grudzień Odbywa się jubileuszowy X Festiwal Teatralny.
zdjęcie ósemki wioślarskiej w łodzi
1998
Styczeń / Luty Sukces Licealnego Biura Reklamy, założonego w ramach zajęć przedsiębiorczości, na II International Racing Show w Warszawie.
Czerwiec W uznaniu zasług, jakie położył dla Szkoły uczeń Jan Słupski, przyznano mu tytuł Filaru Szkoły.
  Założenie drużyny wioślarskiej.
Wrzesień Powstaje pierwsza klasa o profilu przyrodniczym z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i fizyki.
  Rozpoczęto komputeryzację biblioteki szkolnej.
1999
  Obchody 235 rocznicy urodzin Patrona Szkoły – Tadeusza Czackiego (Tadealia). Na dzień uroczystości obecna wówczas klasa IIb zorganizowała po raz pierwszy konkurs wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Czackiego. Obecnie konkurs ten stał się tradycją Liceum i odbywa się każdego roku.
Marzec Miesiąc poświęcony prezentacji kultur różnych krajów; obchody dni Indii, Meksyku, Japonii.
  Sukcesy szkolnej drużyny brydżowej.
  Powstanie nowej gazetki “CZADEK”.
2001
Powstaje Chór Uczniów i Absolwentów XXVII LO im. Tadeusza Czackiego pod batutą pana profesora Marcina Bielińskiego.
Powstaje Czytelnia Multimedialna.
Jubileusz 125-lecia.
zdjęcie szachownicy i Pucharu Sambiera
Puchar Sambiera
2002
Odbywają się I Szachowe Mistrzostwa Szkoły o Puchar „Sambiera” organizowane przez pana profesora Piotra Sambierskiego.
2003
Luty Pierwszy Wieczorek Szantowy w Czackim.
Marzec Powstaje Klub Astronomiczny BDTeam. Odbywa się pierwsza sesja teleskopowa przez Internet.
2004
  Powstaje strona Szkoły: http://strona.czacki.edu.pl/
Wrzesień Powstaje (po połączeniu biblioteki z czytelnią multimedialną) Multimedialne Centrum Informacji (MCI).
2005
Na zaproszenie Warszawskiego Koła Krzemieńczan przedstawiciele Szkoły biorą udział w obchodach 200. lecia Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu. Od tego czasu Krzemieńczanie wraz z Fundacją Liceum uczestniczą w corocznych Tadealiach – święcie Patrona Szkoły.
18 Festiwal Teatralny w Czackim – festiwal zyskał “pełnoletniość”.
Logo 130-lecia Szkoły
Logo 130-lecia Szkoły
2006
Styczeń Najwyższe jak dotąd, 3. miejsce w Rankingu Liceów Warszawskich.
2 luty Odwiedza nas Jej Książęca Wysokość Księżniczka Anna w związku z udziałem Liceum w projekcie Faulkes Telescope.
  Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Konkursie Wiedzy o UE w nagrodę wyjechali do Brukseli.
  BDTeam we współpracy z British Council organizuje internetową sesję teleskopową na Warszawskim Pikniku Naukowym.
  130-lecie Szkoły
Folder
2007
Kwiecień BDTeam (w składzie: Marta Bogowicz, Dorota Świerczewska, Paweł Jasiński i pani profesor Barbara Dłużewska) odkrył planetoidę (w ramach Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Planetoid realizowanej przez program Hands on Universe – Europe) Planetoida ta nosi odtąd nazwę K07G04A, a Czacki jako Czacki High School trafiła do katalogu odkrywców planetoid. Odkrycie planetoidy zostało oficjalnie potwierdzone przez Minor Planet Center na Uniwersytecie w Harvardzie.
zdjęcie George Zamka
George Zamka
2008
9 stycznia Umiera Stanisław Czubaty – nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń oraz dyrektor Czackiego w latach 1974-1987.
Czerwiec NASA nagradza uczniów i panią profesor Barbarę Dłużewską za odkrycie planetoidy K07G04A, a nasza ósemka wioślarska wygrywa regaty z XIX LO (Powstańców Warszawy) i XIV LO (Staszic)
18 listopada W związku z 50. rocznicą powstania NASA, przyjeżdża do Nas amerykański astronauta George Zamka.
2009
4 września 200 lat Juliusza Słowackiego – Czacki organizuje happening pod pomnikiem wieszcza z udziałem warszawskich licealistów i Prezydent Miasta Hanny Gronkiewicz-Walz. [ NEWS, Program koncertu, Koncert pieśni romantycznych | FILMIK | ARTYKUŁ ]
6 października Rozpoczynają się Spotkania z pisarzami w Liceum im. Tadeusza Czackiego) – prowadzi je pani Agnieszka Drotkiewicz – pisarka i dziennikarka, absolwentka Czackiego. Pierwszym gościem był pan Jakub Żulczyk.
28 listopada Pierwsza Noc Filmowa w Czackim.
2010
19 czerwca I Czacki Second Stage(w skrócie: CSS). Fanpage na Facebooku. Koncert ma charakter charytatywny. Pierwszy CSS wzbogacił konto Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Jubileusz 135-lecia Szkoły

Jubileusz 135-lecia Szkoły
2011
Styczeń Najlepsze licea XX-lecia – Ranking Perspektyw za ostanie 20 lat. Czacki jest na 6. miejscu.
18 i 19 czerwca II CSS, z którego dochód został przekazany Stowarzyszeniu „Tęcza”.
  Po 24 latach pełnienia swojej funkcji, odchodzi dyrektor Teresa Elmerych-Kuran. Dyrektorką Liceum zostaje dotychczasowa wicedyrektorka – Anna Koszycka.
Październik Jubileusz 135-lecia Szkoły.
Folder
Z tej okazji zostają odsłonięte tablice nadające imię ks. Jana Twardowskiego szkolnej bibliotece i pracowni polonistycznej nr 12 ORAZ prof. Jana Harabaszewskiego pracowni chemicznej.
2012
15 i 16 marca We wnęce na drugim piętrze powstaje K.A.W.A., czyli Kawiarnia Amatorów Wydarzeń Artystycznych. K.A.W.A. to wydarzenie kameralne – można napić się kawy, zjeść ciasto, ale przede wszystkim pooglądać występy muzyczne, recytacje, wystawy plac plastycznych, zdjęć oraz handmady. Niektóre dzieła można nawet kupić!
Fanpage na Facebooku
2 – 9 czerwca Astronomiczny wyjazd do Turcji. Grupa uczniów pojechała do Turcji, aby 6 czerwca móc podziwiać prawie dwugodzinne przejście Wenus przed tarczą Słońca.
23 i 24 czerwca III CSS „gra” dla Fundacji „Mam Marzenie”.
Wrzesień Wprowadzono nauczanie języków obcych w grupach międzyklasowych.
Październik X „Puchar Sambiera”.
5 – 8 grudnia Jubileuszowy – 25. Festiwal Teatralny w Czackim. Zdjęcia w Galerii.
Grudzień I Noc Gier Planszowych w Czackim pod okiem pana profesora Tomasza Małki oraz pana profesora Łukasza Gawrysia (pomysłodawców Koła gier planszowych).
2013
21 i 22 czerwca IV CSS wzbogaca konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
30 września Spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce Stephenem D. Mullem.
14 października Planetoida K07G04A, odkryta przez BDTeam w 2008 r. otrzymuje certyfikat z nazwą: PAWELMAKSYM, dla upamiętnienia zmarłego przedwcześnie Pawła Maksyma – wybitnego popularyzatora astronomii.
28 października Tadealia w 200-setną rocznicę śmierci Tadeusza Czackiego.
  Udział w międzynarodowym projekcie My-Europe i sukces naszej ekipy.
2014
19 stycznia Umiera BRONISŁAW CHODOROWSKI – absolwent Szkoły (matura 1943 na tajnych kompletach), od 1966 roku Prezes Stowarzyszenia Wychowanków, PRZYJACIEL WSZYSTKICH CZACKIEWICZÓW. Pożegnanie.
20 i 21 marca III K.A.W.A i premiera LIPDUBa..
10 czerwca I edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej.
13 i 14 czerwca V CSS ponownie wsparł finansowo konto Fundacji “Zdążyć z Pomocą”.
Wrzesień Pan Alex Williams (twórca filmowy) na spotkaniu z młodzieżą w Czackim
Październik Rozpoczyna się Kurs Języka Norweskiego, który poprowadzi Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. Czackiego pan Dariusz Geller
Paździenik Noc gier planszowych
Grudzień 27. Festiwal Teatralny ( i pokaz nagodzonego „Wesela” w wykonaniu IIIb na uroczystości wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej).
2015
Styczeń Ogólnopolski RANKING LICEÓW PERSPEKTYWY 2015 10. miejsce w Polsce, 4. miejsce w Warszawie a w Rankingu Maturalnym 5. miejsce w Polsce.
Styczeń Kurs języka migowego w ramach projektu „Zwolnieni z teorii” ( oprócz tego Czackiewicze brali udział w projektach „Starsi nie samotni”, „Dyplom dla Dziadka”, „Homeless =/= Hopeless”)
Styczeń II Noc Filmowa.
Styczeń/luty Problemowa Ewaluacja zewnętrzna. Raport
Marzec VII Tournee pasyjne. Galeria zdjęć
Marzec Czwarta K.A.W.A.
Maj/czerwiec 100. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego – „wiersze do wzięcia” w wyborze Czackiewiczów, udział w happeningu literackim i w „Niecodzienniku” w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. (event na facebooku)
Czerwiec IV edycja Nocy Gier planszowych.
Czerwiec III (letnia) Noc Filmowa.
11 czerwca KONCERT FINAŁOWY Projektu “NOWE OBRAZKI Z WYSTAWY” w Filharmonii Narodowej z udziałem naszych uczniów
16 czerwca II edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej.
19 i 20 czerwca Koncert i aukcja charytatywna CSS, artyści zbierają pieniądze dla SINAPSIS
Lipiec/Wrzesień  Powstanie nowej szkolnej strony internetowej: czacki.edu.pl
Wrzesień Prof. Ewa Juszczak tworzy Czacką Drużynę Debatancką w składzie: Antonina Dębska, Natalia Korycka, Maja Ryszkowska, Natalia Matuszewska, Zocha Zatorska, Zosia Kubaszewska, Gabriela Janiec, Maria Bukowska, Antoni Mikocki, Filip Wójcicki
13 października Ślubowanie uczniów klas I.
24 października Puchar Sambiera.
28 października Tadealia.
21 listopada Chór Uczniów i Absolwentów XXVII LO im T. Czackiego występuje na deskach Teatru Narodowego w „Rozterkach miłosnych według Krakowiaków i Górali”.
Zobacz więcej
2-5 grudnia 28. Festiwal Teatralny.
17 grudnia Do szkoły trafia nowy teleskop.!
17/18 grudnia Kolejne edycje Nocy Gier Planszowych i Nocy Filmowej.
  Powstanie nowej szkolnej strony internetowej: czacki.edu.pl
140lecie
Jubileusz 140-lecia Szkoły
2016
Styczeń Ogólnopolski RANKING LICEÓW PERSPEKTYWY 2016 11. miejsce w Polsce, 6. miejsce w Warszawie a w Rankingu Maturalnym 6. miejsce w Polsce. W Rankingu 25-lecia zajęliśmy 6. miejsce
Marzec Chór Uczniów i Absolwentów XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w ramach  VIII Tournée pasyjnego koncertuje m. in. w  Starym Sączu, Warszawie i w Borzęcinie Dużym.
17-18 marca V edycja Kawiarni Amatorów Wydarzeń Artystycznych
Kwiecień Wznowienie wymiany z Hamburgiem (Gymnasium Blankenese) – Relacja
Czerwiec Kolejne edycje Nocy Gier Planszowych i Nocy Filmowych
PAH nadaje naszej Szkole tytuł „Szkoły, która niesie pomoc”
Czerwiec Tytuł wicemistrzów Warszawy w debatach oksfordzkich (Warszawska Liga Debatancka)
14 czerwca III edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej
17-18 czerwca Czacki Second Stage gra dla Fundacji Kasisi. Aukcja charytatywna z udziałem Szymona Hołowni
Sierpień Krzysztof Choszczyk zdobył srebrny medal w Indiach w Międzynarodowym Finale Olimpiady Lingwistycznej
Wrzesień 15 – lecie Chóru, wydanie płyty z przebojami (to już 2. płyta po „Płycie Pasyjnej” z 2011 r.)
14-15 października Uroczystości Jubileuszu 140-lecia SzkołyGaleria
Listopad Drużyna Debatancka Czackiego, reprezentowana przez Marię Bukowską, Gabrielę Janiec, Natalię Matuszewską i Zofię Zatorską, wywalczyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Debat „Polska między Wschodem a Zachodem”, który odbył się w Krakowie. W konkursie uczestniczyły 64 drużyny z całego kraju.
16 listopada Spotkanie z panem Stanisławem Sowińskim, Prezesem Koła Żołnierzy II Rzeczypospolitej i naszym absolwentem (matura 1938)
Grudzień Kolejne edycje Nocy Gier Planszowych i nocy Filmowej oraz pierwsza edycja Nocy Gier Komputerowych
2017
Styczeń Ogólnopolski RANKING LICEÓW PERSPEKTYWY 2017 9. miejsce w Polsce, 3. miejsce w Warszawie a w Rankingu Maturalnym 7. miejsce w Polsce.
Marzec „Nowa” łódka wioślarska w rękach Czackiewiczów (dzięki staraniom Rodziców) – więcej
Maj Nasi z wizytą w Hamburgu (wymiana z Gymnasium Blankenese)
Hiszpanie z pierwszą wizytą w Czackim. Wymiana ze szkołą Isbilya z Sevilli w Hiszpanii
Czerwiec Czacka Drużyna Debatancka wywalczyła tytuł Wicemistrzów Warszawy
9 i 10 czerwca Koncert i aukcja charytatywna CSS, artyści zbierają pieniądze dla Fundacji Forani
28-30 czerwca I Humanistyczny Obóz Naukowy w Supraślu
Wrzesień Objęcie klasy 1c patronatem Wydziału Prawa i Administracji UW
Nawiązanie współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
2 listopada Warsztaty Ebru, tureckiej sztuki malowania na wodzie, w ramach koła języka tureckiego
14 listopada „Aktualne problemy i trendy cyberwalki i cyberochrony na forum światowym” – spotkanie z profesorem Lechem Janczewskim (absolwentem Czackiego z 1960r.)
6-9 grudnia Jubileuszowy 30 Festiwal Teatralny. Galeria 30 FT z udziałem m. in. Absolwentów 1 FT („Dziadki czyli Umarła klasa”)
15 grudnia Kolejna edycja Nocy Filmowej a wraz z nią Nocy Gier Planszowych i Nocy Gier Komputerowych
2018
Styczeń Ogólnopolski RANKING LICEÓW PERSPEKTYWY 2018: 5. miejsce w Warszawie i 11. miejsce w Polsce, 6. miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym
12- 16 stycznia Zimowy Obóz Czackich Humanistów w Krakowie
Marzec Spotkania z p. profesorem Adamem Strzemboszem i ks. Adamem Bonieckim, absolwentem XXVII LO (1952 r.)
2- 4 marca X Tournée Chóru Uczniów i Absolwentów XXVII LO im. Tadeusza Czackiego we Wrocławiu – Galeria
Kwiecień Czacka drużyna w składzie: Michał Piątkowski, Adam Czumaj, Jan Herc, Michał Kolb w III Turnieju Debat Oksfordzkich w języku angielskim Muszkieterowie Słowa zajęła II miejsce
Maj Nowy cykl spotkań o literaturze „Literatura to zawsze dziś” (inicjatorem p. prof. A. Żabińska). Spotkania z panem dr. Tomaszem Majkowskim – „Miejsce literatury popularnej w systemie nowych mediów” i spotkanie z panią dr hab. Magdaleną Heydel – „Warsztat interpretacyjno-przekładowy”
Czerwiec Czacka Drużyna Debatancka w składzie: Karolina Gdańska, Tosia Zaleska, Gosia Hanecka, Wiktoria Orzechowska, Marysia Pawłowicz, Kuba Pawłowski, Janek Magielski, Mateusz Mielczarek, Antoni Mikocki mistrzem Warszawy Debat Oksfordzkich w roku szkolnym 2017/18
Drużyna z Czackiego (Antoni Kubiak i Paweł Natorski) wspierani przez M. Muszyńskiego laureatami I miejsca V edycji Olimpiady Solidarności„Dwie dekady historii”
13 czerwca V Konkurs Piosenki Frankofońskiej
15 i 6 czerwca Koncert i aukcja charytatywna CSS, artyści zbierają pieniądze dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie
24- 28 czerwca Letni Obóz Czackich Humanistów w Gdańsku
Wrzesień Wolontariusze z Czackiego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej na zaproszenie Towarzystwa Dziedzictwa Kulturowego uczestniczą w projekcie porządkowania cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu. List.
13 września Spotkanie z Panem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka
7- 13 listopada Obchody Narodowego Święta Niepodległości : m.in. Flash mob w Galerii Północnej – uczniowie z
okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowali (pod opieką p. prof A.
Żabińskiej
) i przedstawili w Galerii Północnej występ artystyczny.
17 grudnia Inauguracja projektu STANISŁAW BRZOZOWSKI. PŁOMIENIE NOWOCZESNOŚCI – wykład p.
prof. Andrzeja Mencwela
(pomysłodawcą projektu Krzysztof Katkowski z 2a)
3-7 grudnia Udział po raz kolejny w Maratonie Pisania Listów Amnesty International
zdjęcie grupy porządkowej
Porządkowanie cmentarza
2019
10 stycznia Ranking Perspektywy 2019 – Czacki 4. miejsce w Warszawie, 10. miejsce w Polsce, 9. miejsce w
Polsce w podrankingu maturalnym 2018
Styczeń Czacki współorganizatorem Projektu edukacyjnego STEM Politechniki Warszawskiej
26 – 28 lutego Warsztaty literacko- teatralne w Supraślu
21- 22 marca K.A.W.A.
29- 31 marca XI Tournée PASYJNE CHÓRU Uczniów i Absolwentów XXVII LO im. T. Czackiego – Poznań
30 marca XV jubileuszowe Mistrzostwa Szkoły o PUCHAR „Sambiera”
3 kwietnia Spotkanie z p. prof. Jerzym Bralczykiem i p. dr Lucyną Kirwil
4 kwietnia Spotkanie z p. Mają Komorowską
20 maja Finał trzeciej już zbiórka na rzecz dzieci z Dworca Brześć. Przez cały rok młodzież uczyła Dzieci z
Dworca Brześć polskiego, matematyki, angielskiego
czerwiec Pierwszy nabór do 4 klas liceum 4-letniego.
10- 14 czerwca Gościliśmy uczniów z wymiany tureckiej, wizyta ambasadora Turcji w Szkole.
14- 15 czerwca CSS grał dla Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
w Białymstoku.
14-21 lipca Uczniowie Czackiego we współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej i Fundacją Dziedzictwa
Kulturowego wzięli udział w projekcie porządkowania cmentarza profesorów Liceum
Wołyńskiego/Krzemienieckiego (druga edycja). Więcej o projekcie na stronie Fundacji Dziedzictwa Narodowego. Zdjęcie.
Wrzesień Gościmy w Czackim uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Hamburgu. Zdjęcie
Listopad Rozpoczęcie cyklu wykładów filmoznawczych w ramach współpracy XXVII LO im. T. Czackiego z Instytutem Kultury Polskiej UW.
  Spotkania z ludźmi filmu we współpracy z FILM FORUM – cykl 5 spotkań.
  Uczniowie klasy 3C uczestniczą w 2019 roku w stołecznym projekcie „Kultour”.
Grudzień Dzieci z Dworca Brześć na świątecznym spotkaniu. Zdjęcie.
  Udział w kolejnej edycji Maratonu Pisania Listów Amnesty International.
  #CzackiNetwork – powstaje grupa na Facebooku zrzeszającą Absolwentów i Absolwentki Czackiego.
zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
Perspektywy 2020
2020
Styczeń Ranking Liceów Perspektywy 2020, CZACKI 2. miejsce w Warszawie, 8. miejsce w Polsce , 4 miejsce w Polsce w rankingu maturalnym.
6 marca Warszawskie Targi Wolontariatu – organizatorem Czacki Wolontariat – spotkanie z organizacjami, które od lat pomagają innym potrzebującym.
3- 13 marca Projekt Team RaByte – grupa uczniów pod opieką p. prof. Małgorzaty Biszczuk i p. prof. Tomasza Małki uczestniczy w zawodach robotycznych FRC w Stambule.
Kwiecień Status PLATYNOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r. – zajęcie V miejsca w Polsce w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku COPTIOSH. Zdjęcie.
  WaszaEdukacja.pl – RANKING SZKÓŁ ŚREDNICH – 2. miejsce
Maj Pomoc Dzieciom z Dworca Brześć w okresie pandemii. Zbiórka dla 43 rodzin uchodźców (w tym 139 dzieci), zorganizowana i przeprowadzona przez Janka Samockiego (2c)
22 czerwca Pożegnanie prof. Alicji Zięby (zm. 26 marca)
18-19 lipca Ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich Online. Skład z naszej szkoły wygrał finał (Tosia Zaleska, Karolina Gdańska, Aleksandra Warda, Bartosz Kulczycki)
Czerwiec Powstaje projekt robotyczny Rick’n Rolls
Wrzesień Od 1 września szkoła pracuje wg procedury organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego
20-27 września Grupa złożona z uczniów, absolwentów i sympatyków naszego liceum przeprowadziła prace porządkowe na Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu. Galeria. List.
1-2 października Mini K.A.W.A.&CSS – wersja plenerowa (w warunkach obostrzeń sanitarnych)
8 października Spotkanie z fizykiem, klimatologiem, popularyzatorem nauki, Panem Marcinem Popkiewiczem
od 19października Nauka w systemie zdalnym (Pandemia COVID-19)
30 listopada Pożegnanie prof. Zbigniewa Olecha (zm. 11 listopada)
5-8 grudnia W związku z pandemią COVID-19 zamiast 33 FT uczniowie organizują Festiwal Wspomnień (online): cyfrowe wydanie Gazety FW
10 grudnia Spektakl (online) absolwentów – Traviata 10 lat później! WYDARZENIE
2021
  Udział uczniów w projektach:
„Zwolnieni z teorii”:  Kompas kryzysowy;  Graj w zielone;  Stacja desperacja
Otwarty Uniwersytet im. K. Modzelewskiego
Warszawskie Targi Wolontariatu online
Styczeń Ranking Liceów Perspektywy 2021, CZACKI 2. miejsce w Warszawie, 6. miejsce w Polsce, 1. miejsce w Polsce w rankingu maturalnym. (najlepszy, historyczny wynik)
Marzec Czacki z tytułem Platynowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021 COPTIOSH
26 marca 30 – lecie Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy. CZACKI na 5. miejscu!
26-27 marca Udział w targach edukacyjnych online: Wybierz szkołę dla siebie – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021
26-28 marca X edycja – K.A.W.A online na FB
Kwiecień Ranking WaszaEdukacja.pl – Licea 2021, Czacki 1. miejsce w Warszawie i 1. miejsce w Polsce
21-22 czerwca Wewnątrzszkolna edycja CCS na terenie otwartym, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – zbiórka na leczenie ucznia
10-17 lipca Wolontariusze w Krzemieńcu
Od 1 września Szkoła pracuje stacjonarnie w reżimie sanitarnym
15 września Ślubowanie uczniów klas II (nie odbyło się w październiku 2020 r.)
Październik 145-lecie szkoły
13 października Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w intencji Tadeusza Czackiego, absolwentów i profesorów Liceum Krzemienieckiego oraz całej Społeczności Czackiego z okazji Jubileuszu Szkoły. Mszy przewodniczyć będzie ks. Jarosław Kotula w asyście naszych absolwentów
14 października Uroczystość ślubowanie uczniów klas I
21 października Umowa patronacka z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW
28-29 października X K.A.W.A. – edycja 2021 w reżimie sanitarnym (zmiana terminu w związku z pandemią)
1-4 grudnia 34 FT (w reżimie sanitarnym, z transmisją online do sal)
10 grudnia Projekt społeczny „Kompas Kryzysowy” wyróżniony nagrodą im. T. Mazowieckiego

2022
12 stycznia Ranking Liceów Perspektywy 2022. Czacki 6. miejsce w Polsce, 2. w Warszawie
Marzec Wsparcie dla Ukrainy (zbiórki, akcje pomocowe)
24-25 marca K.A.W.A. edycja XI
Od 28 marca Zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych
14 października Uroczystość posadzenia “Dębu Pamięci” oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej Podinspektora Policji Państwowej Euzebiusza Mariana Zielińskiego, Naszego Absolwenta z r. 1910
27 października Dzień Języków w Czackim
11-20 listopada Międzyklasowy rejs na żaglowcu STS “Pogoria”
3 grudnia Maraton Pisania Listów Amnesty International 2022
7-10 grudnia 35. Jubileuszowy Festiwal Teatralny (ze spektaklem nauczycielskim)
2023
Styczeń Ranking Liceów Perspektywy 2023 – 8. miejsce w Polsce, 3. miejsce w Warszawie, w rankingu maturalnym 7. miejsce w Polsce
3 lutego Bal zimowy
3-5 lutego TadMUN – pierwsza edycja MUNa organizowanego przez uczniów Czackiego
10 lutego Warszawa z tytułem European Best Destination. Grupa młodzieży na czele z prof. Piotrem Sambierskim odtańczyli układ, który można obejrzeć w SPOCIE reklamowym, w ramach akcji “Głosuj na Warszawę”
28 lutego TEDx Youth Czacki School – 2. edycja
17-19 marca XIII Tourneé Pasyjne Chóru Uczniów i Absolwentów XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Kazimierzu Dolnym
26 marca Warszawski Koncert Pasyjny Chóraków Czackiego
Kwiecień Ranking WaszaEdukacja.pl – Licea 2023, 2. miejsce w Polsce, 1. miejsce w Warszawie
22-30 kwietnia Realizacja projektu “Romantyzm pro! Romantyzm kontra! Konkurs balladowo-filmowy”
21-27 maja Międzyklasowa grupa uczniów Czackiego na warsztatach językowych w Bilbao
31 maja Spotkanie z Williamem D. Magwoodem, dyrektorem generalnym Nuclear Energy Agency
2 czerwca Wydarzenie charytatywne „Dla Madzi”
5 czerwca Pożegnanie prof. Alicji Cytowicz-Urban (zm. 25 maja)
2-11 czerwca Międzyklasowy rejs na żaglowcu STS “Pogoria” po raz drugi
25-30 czerwca Letni Czacki Humanistyczny Obóz Naukowy w Trójmieście “Gdańsk – Gdynia – Sopot. Literatura, kultura, historia”
13-22 października Rejs na Pogorii
28 października XVIII Puchar Sambiera – godz. 10:00
7-10 listopada Wyjazd językowy do Berlina (grupa międzyklasowa)
2024
Styczeń Ranking Liceów Perspektywy 2024 – 9. miejsce w Polsce, 4. miejsce w Warszawie, w rankingu maturalnym 6. miejsce w Polsce
9 lutego Bal zimowy – druga edycja
12-18 lutego Wyjazd grupy międzyklasowej na zajęcia językowe do Malagi
23-25 lutego TadMUN – druga edycja MUNa organizowanego przez uczniów Czackiego
13-18 marca XIV Tourneé Pasyjne Chóru Uczniów i Absolwentów XXVII LO im. Tadeusza Czackiego we Florencji
17-25 marca Wyjazd międzywydziałowej grupy robotycznej FaroTech na zawody do Stambułu
8-14 kwietnia Wymiana ze szkołą w Hamburgu (grupa międzyklasowa)
Kwiecień i maj Wymiana ze szkołą w Lyonie (grupa międzyklasowa)