Odznaki

Wszyscy uczniowie kończący XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego otrzymują odznakę absolwenta, która jest kolejnym symbolem przynależności do społeczności “Czackiewiczów”. Do posiadania takiej odznaki mają prawo wszyscy absolwenci Liceum z lat ubiegłych.

Odznakę absolwenta można nabywać w sekretariacie Szkoły po uprzednim zamówieniu.

 1. Rada Rodziców ustanawia tytuł honorowy “Bene Merenti”, a także odznakę absolwenta XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (zwanego dalej XXVII LO).
 2. Tytuł i odznakę przyznaje Rada Rodziców przy XXVII LO wyłącznie absolwentom, którzy byli uczniami w XXVII LO przez co najmniej pełny ostatni rok szkolny.
 3. Podstawą do nadania tytułu są osiągnięte przez absolwenta oceny roczne ze wszystkich przedmiotów (z wyłączeniem etyki/religii) i za cały okres jego nauki w XXVII LO. Jeśli absolwent rozpoczął naukę w XXVII LO póŸniej niż w klasie pierwszej, uwzględnia się jego oceny na świadectwach z liceów, do których uczęszczał.
 4. Dla każdego absolwenta spełniającego warunek z pkt 2 oblicza się średnią ocen przez dodanie wszystkich ocen za cały okres nauki w szkole (bez ocen z egzaminu dojrzałości) i podzielenie tej sumy przez łączną liczbę ocen. Średnią oblicza się z dokładnością co do trzeciego miejsca po przecinku.
 5. Tytuł honorowy “Bene Merenti” uzyskuje każdy absolwent XXVII LO, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,000 (bez zaokrąglania). Potwierdzeniem nadania honorowego tytułu jest “Akt Nadania”, określony w załączniku nr 1. Na dole “Aktu Nadania” umieszcza się pieczęć lakową szkoły na wstążce koloru ciemnozielonego.
 6. Wszyscy uczniowie kończący LO otrzymują odznaki absolwenta.
 7. Odznaki honorowe absolwenta: złotą, srebrną i brązową (wraz z legitymacją) przyznaje się trzem osobom z najwyższą średnią ocen. Odznakę złotą przyznaje się absolwentowi, który uzyskał najwyższą średnią, srebrną – absolwentowi, który uzyskał drugą co do wysokości średnią, a brązową – absolwentowi, który uzyskał trzecią co do wysokości średnią. W wypadku większej liczby absolwentów z tą samą średnią nadaje się odpowiednią liczbę odznak tego samego stopnia.
 8. Wszyscy absolwenci LO z lat ubiegłych mają prawo do posiadania odznaki absolwenta. Mogą oni nabywać odznaki po aktualnej cenie w sekretariacie szkoły po uprzednim ich zamówieniu.
 9. Rada Rodziców zakłada Księgę Pamiątkową wyróżnionych absolwentów. Do księgi wpisywani są corocznie absolwenci, którzy uzyskali tytuł honorowy lub honorową odznakę absolwenta. W Księdze wpisuje się imię, nazwisko, klasę , którą ukończył absolwent, osiągnięty wynik, a także zamieszcza się jego zdjęcie.
 10. W sprawie nadania tytułu honorowego i odznak honorowych Rada Rodziców przy XXVII LO podejmuje corocznie uchwałę po zakończeniu roku szkolnego przez uczniów ostatnich klas, a przed rozdaniem matur. Akty Nadania tytułu honorowego i odznaki absolwenta wręcza się na uroczystości rozdania świadectw dojrzałości absolwentom LO.
 11. Rada Rodziców przy XXVII LO corocznie przeznacza w preliminarzu wydatków odpowiednią kwotę na przygotowanie Aktów Nadania i odznak. Akty Nadania sporządza się na podstawie wzoru z roku 2003, odznaki zaś według matrycy przechowywanej w Mennicy Państwowej i stanowiącej własność Rady Rodziców.
 12. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwalenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Rodziców przy XXVII LO.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2003 roku.
Akt nadania

W uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce Rada Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie nadaje

[ Imię Nazwisko ]
honorowy tytuł
“Bene Merenti”
Przewodniczący Rady Rodziców
…………………………….
[ Imię Nazwisko ]
Warszawa, czerwiec [ rok ]
[ pieczęć lakowa Szkoły ]

Bene Merenti

Lista osób wyróznionych

Dagmara Wiśniewska IV S 5,623
Marianna Maciąg IV M 5,471
Barbara Gawlik IV M 5,451
Aleksandra Kudiuk IV P 5,372
Karina Skowrońska IV P 5,372
Lena Skąpska IV P 5,333
Natalia Koncewoj IV P 5,313
Jan Waligóra IV H 5,302
Jakub Rosołowski IV P 5,254
Aleksandra Pindel IV S 5,231
Wioletta Świostek IV P 5,215
Jan Grzybowski IV H 5,208
Zuzanna Aszychmin IV P 5,176
Magdalena Obszyńska IV P 5,156
Maciej Masalski IV S 5,151
Rozalia Żuraw IV P 5,117
Weronika Łuczycka IV P 5,078
Maurycy Wocial IV H 5,076
Aleksandra Oleszczuk IV P 5,056
Paulina Pietrzak IV H 5,038
Julia Grajewska IV S 5,038
Maja Marciniak IV P 5,019
Antonina Nisiobędzka IV S 5,000
Alicja Nowicka IV S 5,000
Karolina Wicha IV S 5,000
Łucja Marszałkiewicz IV S 5,849
Mateusz Giermek IV M 5,765
Hanna Tederko IV P 5,686
Katarzyna Gozdek IV M 5,490
Monika Pycia IV M 5,431
Maciej Bogusławski IV M 5,412
Piotr Krzyżyński IV P 5,373
Dominika Pawluczuk IV H 5,346
Hoathuytien Monika Matyjek IV P 5,314
Mateusz Król IV H 5,269
Emilia Maćkiw IV P 5,255
Zuzanna Okońska IV S 5,245
Alicja Ciesielska IV P 5,213
Liwia Szymańska IV H 5,212
Aleksander Antoniuk IV S 5,208
Maria Wolska IV S 5,151
Pola Piesio IV S 5,132
Barbara Kurzyna IV P 5,120
Zofia Piasecka IV P 5,118
Franciszek Góralczyk IV S 5,113
Pola Górska IV S 5,113
Tymon Pikuła IV S 5,113
Joanna Golicka IV P 5,098
Kazimierz Wolicki IV P 5,098
Hubert Kaczyński IV M 5,078
Jan Rogaliński IV H 5,077
Liliana Stanek IV S 5,075
Kajetan Witkowski IV M 5,059
Kamil Tokarski IV M 5,059
Agata Trębacz IV M 5,059
Anna Wujastyk IV P 5,059
Paulina Hoppe IV H 5,058
Małogorzata Bacia IV P 5,039
Igor Nowik IV M 5,020
Julia Zwolińska IV P 5,020
Matylda Białkowska IV S 5,000
Weronika Dżaman IV S 5,000
Julia Siwiec IV S 5,000
Krzysztof Skład III b 5,683
Zuzanna Kucała III b 5,617
Katarzyna Weitz III b 5,553
Jakub Mościcki III e 5,484
Adrian Fiutowski III e 5,454
Kaja Przewoźniczuk III b 5,406
Michał Grabarek III c 5,387
Olga Majewska III c 5,387
Mikołaj Garbowski III e 5,357
Aleksandra Jopa III c 5,354
Karol Sperczyński III e 5,324
Aniela Hofmokl III b 5,297
Alicja Pyl III c 5,290
Weronika Rymarz III c 5,290
Remigiusz Szewczak III c 5,258
Maksym Bieńkowski III e 5,225
Aleksandra Czajka III b 5,205
Martyna Hernik III c 5,194
Katarzyna Jabłońska III b 5,173
Piotr Skalski III e 5,161
Aleksandra Filip III c 5,129
Bartosz Ziemba III e 5,129
Natalia Kanabus III e 5,101
Alicja Brzezowska III e 5,063
Antoni Długokęcki III e 5,099
Jakub Strąk III c 5,064
Michał Kopyt III b 5,056
Anna Staszelis III e 5,034
Marianna Komornicka III c 5,032
Maciej Łyszkowski III c 5,000
Marta Brodziak III b 5,639
Jeremi Mospan III c 5,516
Agata Wagner III a 5,469
Róża Grzelak III c 5,419
Mikołaj Kowalski III c 5,387
Dominika Włodarska III c 5,290
Jan Samocki III c 5,258
Zuzanna Zdunek III c 5,258
Wojciech Machulski III b 5,200
Ignacy Walus III b 5,200
Michał Kolb III b 5,176
Aleksandra Kornel III e 5,161
Zuzanna Skurzak III b 5,152
Gaweł Trojanowski III b 5,143
Martyna Maziukiewicz III e 5,129
Anna Rutowicz III c 5,129
Justyna Pycia III e 5,129
Krystian Nowak III e 5,129
Agnieszka Gawin III c 5,097
Weronika Łada III c 5,097
Marta Szymańska III a 5,094
Julia Kulpa III a 5,067
Patryk Pochmara III e 5,065
Maciej Michalczyk III c 5,064
Joanna Michałowska III a 5,063
Filip Szuchta III b 5,057
Ida Gąsiorowska III b 5,029
Marta Wróbel III c 5,000
Dominika Tabęcka III a 5,000
Leon Mach III d 5,629
Natalia Korbecka III c 5,612
Justyna Kowalska III a 5,531
Antonina Szczepkowska III a 5,531
Saskia van den Bercken III a 5,500
Filip Misiak III c 5,483
Jan Magielski III b 5,468
Zofia Ogonek III e 5,438
Wiktoria Malinowska III c 5,433
Adrian Kozieł III a 5,375
Wiktoria Walczak III a 5,375
Zofia Łągiewka III e 5,323
Karolina Drożdż III c 5,290
Piotr Jankowski III c 5,290
Agata Załęska III e 5,290
Michał Rećko III c 5,281
Martyna Prażyńska III a 5,242
Maria Piątkowska III d 5,212
Gabriela Szmel III b 5,200
Bartosz Jadczak III e 5,194
Wiktor Jakubowski III e 5,194
Wiktoria Śliwińska III c 5,193
Olga Tałasiewicz III c 5,156
Małgorzata Tesla III a 5,129
Piotr Jarzębowski III d 5,121
Joanna Siatecka III a 5,094
Olaf Świąć III d 5,061
Hubert Mamiński III c 5,035
Maria Puchalska III c 5,032
Zuzanna Wróblewska III a 5,031
Bartosz Grabek III d 5,030
Julia Mazurkiewicz III b 5,029
Julia Ciesielska III d 5,029
Małgorzata Hanecka III b 5,028
Vanessa Kloth III a 5,000
Julia Szkóp III a 5,000
Joanna Koc III c 5,000
Kamil Dutkiewicz III d 5,000
Mateusz Walter III a 5,969
Mateusz Salamon III d 5,545
Julia Orzełowska III c 5,452
Alicja Grzyb III d 5,394
Adam Gicgier III a 5,344
Magdalena Gabrysiak III b 5,342
Stanisław Kurzyna III d 5,303
Aleksandra Wasiak III d 5,303
Alicja Obrębska III c 5,267
Maria Kałuska III e 5,258
Anna Jasińska III a 5,226
Anna Dziekiewicz III a 5,219
Katarzyna Kuraś III d 5,206
Eliza Kmiecicka III a 5,188
Karolina Zaleska III c 5,161
Julia Obłękowska III c 5,129
Agata Subda III c 5,129
Ksawery Kehl III e 5,128
Jagoda Szmytkowska III a 5,125
Aleksander Garlikowski III e 5,086
Natalia Szukalska III b 5,083
Nina Bitkowska III c 5,065
Katarzyna Wójcicka III a 5,034
Oskar Paprocki III a 5,032
Zofia Zalewska III a 5,032
Maria Styczyńska III d 5,031
Antoni Kubiak III b 5,027
Rafał Biernacki III a 5,000
Natalia Kocon III b 5,000
Marta Pych III b 5,000
Dominika Suchecka III b 5,000
Katarzyna Prokopiuk III c 5,250
Małgorzata Giemza III c 5,226
Krzysztof Anderson III e 5,219
Filip Wójcicki III d 5,188
Katarzyna Kupniewska III a 5,187
Mateusz Srebniak III c 5,182
Maria Łomiak III b 5,181
Hanna Zonik III b 5,181
Paulina Obłuska III b 5,151
Andrzej Janiszewski III b 5,151
Marta Paleczna III b 5,151
Beata Walo III c 5,130
Martyna Majchrzak III e 5,129
Kinga Cieślak III a 5,125
Zofia Maj III d 5,125
Magda Kusa III b 5,064
Jakub Oniszk III c 5,064
Karolina Stachyra III a 5,062
Barbara Zarzycka III b 5,060
Weronika Bakun III a 5,000
Jakub Gałecki III a 5,000
Michał Kopacz III d 5,000
Adrian Nowacki III c 5,000
Marcin Bagiński III c 5,000
Mikołaj Wójcik III e 5,000
Wiktoria Rynkun III a 5,412
Aleksander Świątek III c 5,314
Karolina Kosecka III b 5,294
Anna Ziółkowska III c 5,290
Katarzyna Pachelska III b 5,229
Wiktoria Łągiewka III c 5,182
Piotr Kierski III c 5,097
Teresa Berent III c 5,065
Izabela Lewińska III c 5,032
Patryk Baran III c 5,032
Jan Chomiak III e 5,032
Alicja Skorupska III e 5,032
Antonina Waszkiewicz III c 5,735
Maciej Morawski III d 5,727
Łukasz Więcławski III c 5,600
Marta Krasoń III c 5,581
Maria Nasierowski III b 5,388
Oliwia Hawryluk III a 5,352
Aleksandra Kureń III a 5,322
Marianna Muchorowska III d 5,273
Marta Nowicka III a 5,235
Monika Maria Kamińska III d 5,091
Zuzanna Perzyna III a 5,088
Marta Zaworska III a 5,083
Agata Lewantowicz III c 5,065
Aleksandra Wojciechowska III c 5,065
Krzysztof Choszczyk III d 5,061
Zbigniew Kaczyński III d 5,061
Jakub Wydrzyński III d 5,061
Aleksandra Winiarz III a 5,060
Ada Górnofluk III c 5,032
Klaudia Kinastowska III c 5,032
Katarzyna Żbikowska III a 5,029
Olga Mrowiec III c 5,000
Joanna Ryszka III c 5,000
Marcin Urbański III c 5,000
Monika Walczak III c 5,000
Marcin Koźbiał III c 5,000
Mateusz Banaszek III d 5,000
Jakub Kopeć III d 5,528
Teresa Bakalarska III d 5,444
Agata Poddębska III a 5,378
Adam Morawski III d 5,371
Paulina Tomaszewska III d 5,353
Zuzanna Jabłońska III a 5,297
Karolina Jasińska III a 5,297
Katarzyna Kujawa III c 5,235
Filip Karuga III a 5,189
Julia Pyrz III a 5,189
Mikołaj Stasik III c 5,176
Paweł Fuławka III d 5,152
Paulina Giemza III c 5,147
Maja Trębacz III e 5,129
Joanna Nowakowska III d 5,118
Monika Pawlicka III b 5,114
Anna Boros III c 5,114
Michał Sałach III d 5,111
Jędrzej Niessner III a 5,108
Joanna Radzwon III a 5,108
Paulina Łakomiec III c 5,090
Agata Słoma III c 5,088
Nadia Sajjad III d 5,059
Katarzyna Dziąg III c 5,058
Małgorzata Majerska III b 5,057
Filip Włodarczyk III d 5,056
Maria Waszkiewicz III b 5,055
Antonina Czorniej III c 5,032
Piotr Szulewski III d 5,028
Dominik Niemirski III a 5,000
Aleksander Andreas III d 5,412
Julia Grajek III d 5,382
Magdalena Nazaruk III b 5,175
Wiktoria Weimert III a 5,162
Zuzanna Ajchel III c 5,135
Monika Piotrowska III e 5,059
Ada Wiśniewska III c 5,056
Tomasz Raniecki III a 5,027
Piotr Jaczewski III d 5,000
Klaudia Sadowska III d 5,000
Mateusz Banaszek III e 5,529
Aleksandra Ziółkowska III e 5,470
Maria Krzyszowska III a 5,447
Alicja Borowska III a 5,216
Barbara Gruza III a 5,162
Magdalena Pacholczyk III b 5,110
Piotr Hardt III a 5,088
Joanna Pasterny III a 5,051
Grzegorz Walo III d 5,441
Kamil Kustra III a 5,405
Karolina Marcinkiewicz III c 5,250
Joanna Szyszko III e 5,235
Magdalena Przybyła III c 5,194
Anna Maria Wójcik III c 5,182
Adrianna Kmieciak III e 5,117
Katarzyna Trejda III c 5,055
Patryk Wąsowski III e 5,029
Aleksandra Bartosik III a 5,029
Jakub Franke III a 5,027
Monika Juzepczuk III b 5,000
Wiktor Uhlig III b 5,293
Natalia Kamińska III a 5,216
Martyna Radomska III a 5,189
Agnieszka Jaśkowiak III a 5,083
Bartłomiej Kielak III e 5,059
Agnieszka Osińska III a 5,049
Małgorzata Trejda III a 5,000
Weronika Woronczuk III a 5,000
Ewelina Woźniak III a 5,000
Krzysztof Rudaś III c 5,000
Paweł Nowakowski III d 5,000
Katarzyna Mazur III c 5,277
Michał Ciszewski III e 5,265
Maria Kosowska III b 5,097
Łukasz Dąbroś III c 5,083
Paweł Grzegrzółka III d 5,059
Hanna Olędzka III a 5,079
Dominik Cuber III e 5,176
Małgorzata Rudaś III a 5,131
Marta Bogowicz III d 5,117
Marta Okoń III d 5,058
Katarzyna Gaczyńska III b 5,000
Małgorzata Pilat III d 5,000
Marta Andrukiewicz III c 5,000
Joanna Wierzba III c 5,000
Aleksandra Gust III c 5,550
Izabela Gumiężna III c 5,220
Karolina Szachułowicz III c 5,138
Aleksandra Janek III a 5,118
Marek Dobrosław Płaska III c 5,111
Karolina Krzeszowska III a 5,000
Julia Łukasiak III a 5,000
Tomasz Dziurdzik III c 5,000
Katarzyna Piekutowska III c 5,000
Marek Rozum III c 5,000
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Maksymilian Osowski III e 5,240

SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Agnieszka Sterczyńska III b 5,100

BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Anna Skarbek III c 5,080
Iwona Stanisławska III c 5,064
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Paulina Siwiec III c 5,333
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Magdalena Grządkowska III e 5,070
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Ewa Łukasiewicz III a 5,059


Małgorzata Przybyszewska III b 5,000
Magdalena Sochacka III c 5,000
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Sebastian Frontczak III d 5,600
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Katarzyna Sulińska III d 5,530
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Jakub Legat III e 5,422


Wojciech Rafałowski III b 5,411
Magdalena Gościcka III d 5,270
Małgorzata Ciołek III a 5,200
Róża Smolińska III b 5,166
Sławomir Brejwo III e 5,133
Łukasz Szeleszczuk III a 5,133
Anna Małkowska III d 5,071
Magdalena Bober III e 5,066
Adriana Kalinowska III c 5,066
Sylwia Sochacka III a 5,066
Joanna Pętkowska III c 5,000
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Piotr Przybyła IV d 5,271
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Ewelina Siwik IV b 5,240
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Mikołaj Roszkowski IV e 5,192
Maciej Pańków IV c 5,167
Katarzyna Gozdawa-Gołębiowska IV b 5,140
Ewa Pawlak IV e 5,109
Aleksandra Michałowska IV d 5,083
Anna Kowalska IV d 5,021
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Katarzyna Łącka IV c 5,550
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Piotr Żukowski IV d 5,220
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA:
Zuzanna Piórkowska IV c 5,140
Radosław Darakcziew IV d 5,090
Wiktor Gworek IV d 5,060
Elżbieta Wołoszyńska IV c 5,040
Bogna Włodarczyk IV d 5,020
Weronika Barwicz IV d 5,000
Jerzy Orłowski IV d 5,000
Katarzyna Popek IV b 5,000