Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2015/2016
XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  IM. TADEUSZA CZACKIEGO
W WARSZAWIE UL. POLNA 5
Z DN.  07 WRZEŚNIA 2015 ROKU
W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH.

Na podstawie § 5  Rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r., po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2015/2016 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:
–    2 listopada 2015 r. *
–    2 maja 2016 r. *
–    4 maja 2016 r.
–    5 maja 2016 r.
–    6 maja 2016 r.
–    9 maja 2016 r.
–    27 maja 2016 r.*
*Dodatkowe dni wolne ustalone na  pisemny wniosek:
•    Rady Rodziców z dn. 04.09.2015 r.
•    Samorządu Uczniowskiego z dn. 07.09.2015 r.