Regulaminy MCI-biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, a także w miarę możliwości absolwentom i rodzicom uczniów.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism i zbiorów specjalnych korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, popularnonaukowa, archiwalne numery czasopism, płyty CD i DVD i inne),
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, aktualne numery czasopism),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
 3. Nie obowiązuje limit wypożyczanych tytułów.
 4. Termin zwrotu lektur i czasopism upływa po 2 tygodniach, pozostałych pozycji – po miesiącu. W uzasadnionych przypadkach można prosić o przedłużenie okresu wypożyczenia.
 5. Czytelnik wypożycza zbiory, przedstawiając własną kartę biblioteczną:
  • karta biblioteczna jest ważna na cały okres nauki w naszej Szkole,
  • zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece,
  • za zagubioną kartę czytelnik otrzymuje nową.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Każdy, kto zniszczy lub zgubi wypożyczoną pozycję, musi odkupić taką samą (ten sam tytuł) lub w wyjątkowych sytuacjach inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone pozycje należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego lub przed wcześniejszym odejściem ze Szkoły.
 9. Istnieje możliwość wypożyczania zbiorów na okres wakacji (po rozliczeniu roku szkolnego)
 10. W bibliotece należy przestrzegać norm kulturalnego zachowania (zabrania się jedzenia i /lub picia), dbać o porządek oraz szanować prawo do ciszy, przysługujące osobom, korzystającym z czytelni.
 11. W sprawach nie wymienionych w Regulaminie wszyscy użytkownicy biblioteki mają obowiązek podporządkować się decyzjom dyżurującego bibliotekarza.

# REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły a także rodzice i absolwenci.
 2. Komputery w czytelni służą przede wszystkim celom edukacyjnym.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z czytelni mają klasy pod opieką nauczycieli – mogą odbywać się lekcje multimedialne (istnieje możliwość rezerwacji sali na określony termin).
 4. Każde stanowisko komputerowe ma swój wewnętrzny numer. Przy jednym stanowisku powinna pracować jedna osoba, która odpowiada za stan zajmowanego przez siebie komputera
 5. Każdy użytkownik powinien logować się do komputera na swój login i hasło w domenie 27LO lub na konto wspólne.
 6. Zasoby sieci nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach, które naruszają obowiązujące normy prawne, moralne i obyczajowe oraz zasady dobrego wychowania.
 7. Zabrania się dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela bibliotekarza i administratora szkolnej sieci.
 8. Z drukarki i skanera można korzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. Drukowanie należy zarejestrować w zeszycie wyłożonym na ladzie w czytelnii.
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 10. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
 11. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 12. W czytelni należy przestrzegać norm kulturalnego zachowania (zabrania się jedzenia i /lub picia), dbać o porządek oraz szanować prawo do ciszy. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.
 13. W sprawach nie wymienionych w Regulaminie wszyscy użytkownicy czytelni mają obowiązek podporządkować się decyzjom dyżurującego bibliotekarza.