Informacje

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 w opracowaniu.

DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów na rok szkolny 2017/2018 – 22 kwietnia 2017 r. (sobota)
Przewidywana data opublikowania informacji o rekrutacji 2017/2018 to początek marca 2017 (w oczekiwaniu na stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji).

Oferta edukacyjna XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w rekrutacji 2016/2017

XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie zaprasza absolwentów gimnazjów do pięciu klas pierwszych, organizowanych w naszej Szkole w roku szkolnym 2016/2017.
Będą to oddziały z rozszerzonym programem:

 • nauk przyrodniczych,
 • nauk humanistycznych,
 • nauk społecznych,
 • nauk ścisłych, w tym:
  • z wiodącą fizyką,
  • z wiodącą informatyką.

PREZENTACJA DZIEŃ OTWARTY dla KANDYDATÓW na rok szkolny 2016/2017, 02.04.2016 

Szczegółowe informacje o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym i przedmiotach dodatkowych przedstawia tabela poniżej:

  Oddział z rozszerzonym
programem nauk
Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty
dodatkowe
A przyrodniczych biologia, chemia,
język obcy
łacińska terminologia medyczna
B humanistycznych historia, wiedza o społeczeństwie,
język obcy
literatura powszechna, historia kultury, podstawy kultury śródziemnomorskiej
C społecznych wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka,
język obcy
D ścisłych fizyka
(z naciskiem na pracę laboratoryjną)
,
matematyka,
język obcy
modelowanie numeryczne, metodologia eksperymentu
E ścisłych informatyka, matematyka, fizyka,
język obcy

Progi punktowe w poprzednich latach

Uwaga Kandydaci, progi co roku kształtują się na innym poziomie, zależą bowiem od osiągnięć i wyników Kandydatów, którzy rekrutują się w danym roku, od zasad rekrutacji na dany rok a także od zmieniającej się, w związku z reformą oświaty, ofertą sieci szkół ponadgimnazjalnych.

w
oddziale
w roku w
oddziale
2011/122012/132013/142014/152015/162016/17
1a 163,2168,3177,2164,4168,7179,4 biol.-chem.
1b 154,4160,4166,2153,1163,9180,8 human.
1c 161,3171,1177,5168,2168,4184,8 społ.-ek.
1d 171,3166,8173,6170,2171,2183,0 mat.-fiz.
1e 164,5163,6168,4161,6164,9179,6 mat.-inf.
Tabela nie uwzglednia rekrutacji uzupełniającej
Siatki godzin (Wybierz rok, potem profil)

Języki

W każdym oddziale uczniowie będą uczyli się języka angielskiego i jednego języka wybranego przez kandydata spośród języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Oznacza to, że każdy uczeń będzie się uczył dwóch języków obcych – jednego w wymiarze 4 godzin i jednego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W miarę możliwości Szkoła zapewni kontynuację nauki języka po 3 etapie edukacyjnym (gimnazjum). Ostateczny przydział do grup językowych dokonywany będzie w pierwszych dniach września po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i przeprowadzeniu testów poziomujących.

Każdy uczeń ma możliwość wyboru jednej z kombinacji z tabeli poniżej:

  język obcy nowożytny
nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
język obcy nowożytny
nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo
Wariant 1 język angielski
(nauka prowadzona będzie w 5 grupach międzyklasowych)
język niemiecki
(nauka prowadzona będzie w 2 grupach międzyklasowych)
język francuski
(nauka prowadzona będzie w 2 grupach międzyklasowych)
język hiszpański
(nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej)
Wariant 2 język niemiecki
(nauka prowadzona będzie w 2 grupach międzyklasowych)
język angielski
(nauka prowadzona będzie w 5 grupach międzyklasowych)
język hiszpański
(nauka prowadzona będzie w 2 międzyklasowych)
język francuski
(nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej)


Uwaga:

 • wszystkie grupy języka angielskiego są kontynuacyjne – nie przewidujemy nauki języka angielskiego od podstaw;
 • poziom grup będzie uzależniony od faktycznego poziomu znajomości danego języka przez przyjętych uczniów.

 


A – z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy nowożytny). Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki – kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

B – z rozszerzonym programem nauk humanistycznych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny). Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

C – z rozszerzonym programem nauk społecznych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny). Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH).

D – z rozszerzonym programem nauk ścisłych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka, matematyka, język obcy nowożytny). W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków. W prowadzeniu zajęć i doświadczeń w tej klasie współpracujemy z warszawskimi Instytutami Fizyki.

E – z rozszerzonym programem nauk ścisłych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny). Rozszerzony program nauczania informatyki (jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985r. W każdym roku edukacji uczniowie tej klasy objęci są opieką przez dwóch nauczycieli informatyki, a ramach zajęć pozalekcyjnych mają okazję poznać m.in. obsługę i administrację systemu Linux.


Liceum Czackiego zaprasza Absolwentów gimnazjów, oferując im:

 • wspieranie uzdolnień,
 • skuteczne przygotowanie do matury i studiów,
 • szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach internetowych oraz w Multimedialne Centrum Informcji,
 • rozwijanie zainteresowań teatralnych poprzez organizowanie i udział w szkolnych Festiwalach Teatralnych,
 • rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie,
 • dużo zajęć pozalekcyjnych (koło szachowe, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, chemiczne, matematyczne, informatyczne, ósemka wioślarska, SKS, chór i inne),
 • “rodzinną” atmosferę współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.

 


 

Społeczności Czackiego na Facebooku