100 rocznica

Czy wiesz, że …

“Przy końcu Wielkiej Wojny tj. w roku 1918 Stowarzy­szenie im. Pankiewicza oddało utrzymaną przez siebie szko­łę realną na własność Państwu Polskiemu; w „Akcie Orga­nizacyjnym” z dnia 14 sierpnia 1918 r. pierwszy polski Mini­ster Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pisał: „Niniejszym uznaje szkołą tą za państwową i pragnąc dać wy­raz czci dla wielkiego organizatora szkolnictwa polskiego, na­wiązać nasze dzisiejsze usiłowania do świetnych tradycyj  prze­szłości oraz utrwalić w duszach młodzieży doskonały wzór nie­strudzonej i ofiarnej służby narodowej, nadają szkole nazwą: „Gimnazjum imienia Tadeusza Czackiego”.

fragment z “Dzienniczka Zdzisława Wojsy”