Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie Dyrektora Nr 1/2016/2017
XXVII Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

z dn.  9  września 2016 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Na podstawie § 5  Rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r., po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

  • 31 października 2016 r.*
  • 2 listopada 2016 r.*
  • 2 maja 2017 r.*
  • 4 maja 2017 r.
  • 5 maja 2017 r.
  • 8 maja 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.*

*Dodatkowe dni wolne ustalone na  pisemny wniosek:

  • Rady Rodziców z dn. 01.09.2016 r.
  • Samorządu Uczniowskiego z dn. 08.08.2016 r.