Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki)

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji studniówek. Dotyczą one uroczystości organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. 
Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). Wskazują one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym, w tym m.in. dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki) – plik pdf