Zmiana adresu poradni od marca 2022 r

Przekazujemy informację:
“Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Rada m. st. Warszawy podjęła 26 sierpnia 2021 r. uchwałę nr LII/1621/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10.Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. Zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów i prawnych opiekunów.”