Rekrutacja na kolejnych etapach

22 lipca 2021 r. godz. 12.00 

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Wszystkie informacje widać w SYSTEMIE elektronicznej rekrutacji – nie ma potrzeby przyjazdu do szkoły. 

Kandydat zanosi oryginały dokumentów tam, gdzie wskaże system.
Oryginały przyjmujemy od 23 lipca.

III ETAP
od 23 lipca 2021 r. (piątek) od godz. 08.00 do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz kwestionariusz uzupełniający (preferencji językowych) a także 3 fotografie (opisane na odwrocie: imię, nazwisko, oddział).

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.