Informacje o wolnych miejscach

“Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)”.
Więcej,  w tym o procedurze odwoławczej, m.in. na stronie :http://www.edukacja.warszawa.pl

Informacje o wolnych miejscach: ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH