KANDYDACI!

Z kalendarza KANDYDATA:
do 28 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 16.00 – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNEGO
Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum,
  • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

Na każdej stronie kopii należy umieścić:

  • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
  • datę,
  • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
  • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.