Uwaga Kandydaci!

Z Kalendarza KANDYDATA:
od 13 maja 2019 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 20 maja 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM. Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów. Wniosek kandydat drukuje z Systemu. Dostęp ze strony: https://warszawa.edu.com.pl/

Do informacji Kandydatów: Komunikat MKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły (załącznik nr 2) na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/

Cytujemy zapis z komunikatu
 “Za wysokie miejsca w zawodach określa się:

–  miejsca od 1 do 10 – w zawodach międzynarodowych,
–  miejsca: od 1 do 10 – w zawodach ogólnopolskich,
–  miejsca od 1 do 5 – w zawodach wojewódzkich,
–  miejsca od 1 do 3 – w zawodach powiatowych.”