Regulamin Kawa

I. Postanowienia ogólne:

 • Kawiarnia Amatorów Wydarzeń Artystycznych (KAWA) jest wydarzeniem odbywającym się 23-24 marca 2017 w Liceum Ogólnokształcącym nr XXVII im. T. Czackiego, mieszczącym się przy ulicy Polnej 5 w Warszawie.
 • KAWA jest organizowana przez uczniów w/w Liceum za zgodą Dyrekcji Szkoły.
 • Wstęp na Wydarzenie mają uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz osoby związane z Liceum, jak również osoby zaproszone (widniejące na liście gości).

II. Warunki uczestnictwa i zasady naboru:

 • Udział w KAWIE jest dobrowolny. Zgłoszenie może złożyć każdy uczeń i absolwent XXVII LO im. T. Czackiego. Dozwolone jest uczestnictwo osób z innych warszawskich szkół i uczelni, decyzję w tej sprawie podejmują Szefowie.
 • Nabór trwa od 10 stycznia do 13 marca 2017 roku. Artysta pragnący wziąć udział w Wydarzeniu powinien do dnia zakończenia naboru zgłosić się wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ewentualne wyjątki pozostawione są do decyzji Szefów na pisemny wniosek Artysty.
 • Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Szefów Wydarzenia. O ewentualnej odmowie przyjęcia Artysta zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Liczba Artystów zakwalifikowanych do udziału w KAWIE zależy od ilości zgłoszeń, jakości prac oraz spełnienia warunków uczestnictwa.
 • Lista zakwalifikowanych Artystów zostanie opublikowana nie później niż 24 marca 2017r.
 • Osoba zgłaszająca swoje prace podlegające pod działalność ekipy Hand-Made może wystawiać swoje prace a ponadto je sprzedawać
 • Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wymagań zawartych w Regulaminie.

III. Zasady wstępu na teren Wydarzenia:

 • Podczas trwania KAWY wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły obowiązuje Statut Liceum Ogólnokształcącego nr XXVII im. T. Czackiego w Warszawie, który jest dostępny do wglądu na stronie internetowej strony.
 • Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu KAWY lub Statutu Szkoły będzie skutkowało usunięciem uczestnika Wydarzenia z terenu Szkoły.

IV. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy KAWY będą stosowali się do wymagań zawartych w Regulaminie. Zgłoszenia, które nie będą spełniały wytycznych, nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy osobiste i znajdujące się w nich przedmioty pozostawione na terenie Szkoły, w tym w szatni.
 • Wszelkie przedmioty pozostawione na terenie Szkoły pozostaną usunięte dnia 10 kwietnia 2017 roku, bez względu na ich stan i wartość.
 • Szefowie zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przerwania lub anulowania każdego występu lub wystawienia pracy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe i działania osób trzecich.
 • Szefowie zastrzegają sobie prawo do zawieszenia, odwoływania, zmiany terminów i czasu trwania KAWY.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem KAWY.
 • Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie należy do Szefów – Patrycji Powałki i Magdy Sołygi.