Regulamin Festiwalu

 1. Regulamin wystawiania sztuk na Festiwalu Teatralnym w Czackim
  1. Każda klasa może wystawić jedną, samodzielnie przygotowaną i wyreżyserowaną sztukę konkursową.
  2. Scenariusze muszą zostać zatwierdzone przez wybranego nauczyciela – jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, sztuka nie zostanie dopuszczona do Festiwalu. Ten proces ma na celu przystosowanie tekstów do wystawienia na szkolnej,festiwalowej scenie.
  3. Wychowawca klasy sprawuje pieczę nad przygotowaniami do sztuki.
  4. Sztuka dopuszczona do wystawienia na scenie nie może być wykluczona z konkursu (za wyjątkiem niespełnienia założeń punktu 14). Odpowiedzialność za ewentualne kontrowersje moralno-obyczajowe przyjmuje na siebie Wychowawca Klasy.
  5. Każda klasa zobowiązana jest dostarczyć scenariusz Sekretariatowi FT w terminie wyznaczonym przez Szefostwo Festiwalu Teatralnego w Czackim.
  6. Każda klasa zobowiązana jest oddać formularze Sekretariatowi Festiwalu w wyznaczonym terminie.
  7. Każda klasa zobowiązana jest oddać scenariusze oświetleniowe i akustyczne (wraz z plikami dźwiękowymi) sekcji oświetleniowej i akustycznej w terminie wyznaczonym przez Szefostwo FT lub Szefów wyżej wymienionych sekcji. Za uzgodnieniem z Szefami tych sekcji, istnieje możliwość wprowadzania ewentualnych poprawek w późniejszym terminie.
  8. Wybór scenariuszy jest nieograniczony (musi on jednak spełniać wymagania punktu 2).
  9. W sztukach konkursowych mogą brać udział wszyscy uczniowie oprócz jurorów.
  10. O nagrody mogą ubiegać się wszyscy członkowie sekcji, wraz z Szefami tychże sekcji oraz Szefostwem Festiwalu.
  11. W sztukach konkursowych mogą brać udział goście (za wyjątkiem jurorów) – ich liczba nie może jednak przekraczać połowy obsady danego przedstawienia.
   • Gościem może być każdy uczeń klasy innej niż ta wystawiająca sztukę lub absolwent XXVII LO – osoba ta nie może jednak być jurorem. W każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Szefostwa.
   • Goście mogą występować jedynie jako aktorzy.
   • Goście nie mogą grać ról wiodących.
   • Jedynie aktualni uczniowie Czackiego mogą ubiegać się o nagrody aktorskie.
  12. Sztuka, która spełni wszystkie wymagania punktu 11, może ubiegać się o wszystkie nagrody łącznie z Grand Prix / Małym Grand Prix.
  13. Użycie w sztuce ognia lub dymu musi zostać wcześniej zgłoszone Szefostwu Festiwalu i przez nich zatwierdzone.
  14. Sztuka konkursowa nie może trwać dłużej niż 30 minut. Jeśli czas trwania sztuki zostanie przekroczony o kolejne 5 minut, jury może to wziąć pod uwagę w ocenie przedstawienia .
  15. Każdy uczeń, nauczyciel oraz absolwent może zgłosić sztukę pozakonkursową. Sztuki te muszą spełniać wyżej wymienione wymagania sztuk konkursowych (za wyjątkiem punktu 11). W przypadku nadmiaru zgłoszeń sztuk pozakonkursowych o ich wyborze decyduje Szefostwo Festiwalu.
  16. Kolejność sztuk wystawianych na Festiwalu ustala Szefostwo Festiwalu.
  17. W przypadku kwestii spornych, nieuregulowanych regulaminem, ostateczny głos należy do Szefostwa Festiwalu.
  18. Regulaminy A, B i C mogą zostać zmienione na wniosek Szefostwa poprzedniego Festiwalu – ten zabieg wymaga jednak konsultacji z nowym Szefostwem. Dopuszczalna jest także korekta regulaminu przeprowadzona przez nowe Szefostwo po konsultacji z ich poprzednikami.
  19. Wychowawca i zespół uczniowski (aktorzy, reżyserzy, etc.) współodpowiadają za porządek na próbach oraz sprzątanie pracowni i rekwizytów.
 2. Regulamin prób
  1. Próby w pracowniach przedmiotowych mogą odbyć się po uzyskaniu pisemnej aprobaty wychowawcy lub opiekuna festiwalu. Wymagane jest określenie przez zespół konkretnego terminu tychże prób.
  2. Próby mogą się odbyć tylko w przypadku obecności nauczyciela na terenie szkoły. Nauczyciel ten staje się opiekunem zespołów aktorskich i potwierdza przyjęcie tej odpowiedzialności swoim podpisem na podaniu o przydział sali.
  3. Uczniowie mają obowiązek pozostawić salę w nienagannym porządku.
  4. Próby na Sali gimnastycznej odbywają się według harmonogramu ustalonego przez organizatorów. Klasy zobowiązane są do rygorystycznego przestrzegania terminów.
  5. Wypożyczanie sprzętu i rekwizytów, będących własnością szkoły jest możliwe przy wcześniejszym podpisaniu rewersu.
 3. Regulamin przyznawania nagród
  1. Nagrody za spektakl
   • Na formularzu każdy z jurorów osobno typuje 5 sztuk, przyznając im punkty według następującego przelicznika: 1 miejsce – 5 punktów, 2–4, 3–3, 4–2, 5–1
   • Członkowie jury nie mają obowiązku przyznać punktów za wszystkie miejsca.
   • Punkty te są zliczane przez minimum dwóch członków jury, działających osobno, a rezultat głosowania zapisywany przez sekretarza jury.
   • Zwycięża sztuka z największą ilością punktów.
   • W konkursie na najlepszy spektakl festiwalu, w którym biorą udział wszystkie sztuki konkursowe, musi zostać przyznana jedna nagroda główna (Grand Prix). Mogą także zostać przyznane nagrody za drugie i trzecie miejsce (również ex-aequo).
   • Według analogicznych zasad przeprowadzane jest również głosowanie obejmujące sztuki lub zespoły klasowe, które biorą udział w Festiwalu po raz pierwszy (1 miejsce – 3 punkty, 2–2, 3–1). Zwycięzcom tego głosowania przyznaje się tzw. „Małe Grand Prix”. Nagrodzony może być tylko jeden spektakl.
   • Pierwsze nagrody nie mogą być przyznawane ex-aequo – w przypadku jednakowej ilości punktów przewodniczący jury zarządza dodatkowe, rozstrzygające głosowanie, obejmujące tylko konkretne, sporne sztuki.
  2. Nagrody za role
   • Reżyserzy dokonują klasyfikacji ról zawartych w spektaklu. Role te mogą podlegać jednej z poniższych kategorii: pierwszoplanowe (spajające całość przedstawienia), drugoplanowe (wyraziste kreacje jednego z wątków akcji), lub epizodyczne (pojedyncze zadania aktorskie lub szereg odrębnych zadań aktorskich). Sytuacje sporne nadzorowane są przez sekcję Sekretariat, która pomaga w ich rozstrzygnięciu.
   • Na każdym z trzech formularzy każdy z jurorów osobno typuje 5 ról, przyznając im punkty według następującego przelicznika: 1 miejsce – 5 punktów, 2–4, 3–3, 4–2, 5–1.
   • Punkty są zliczane przez minimum dwóch członków jury, działających osobno, a rezultat głosowania zapisywany przez sekretarza jury.
   • Zwycięża rola z największą ilością punktów, drugą nagrodę zaś otrzymuje kreacja z drugą największą ilością punktów.
   • W konkursach na najlepsze kreacje aktorskie musi zostać przyznana jedna nagroda pierwsza i jedna nagroda druga – w każdej z trzech kategorii (w przypadku jednakowej ilości punktów przewodniczący jury zarządza dodatkowe, rozstrzygające głosowanie, obejmujące tylko konkretne, sporne role lub nagradza je ex-aequo).
  3. Inne Nagrody
   • Nagrody mogą także zostać przyznane twórcom spektakli za: SCENARIUSZ (autorski), twórczą ADAPTACJĘ scenariusza już istniejącego, MUZYKĘ (wykonywaną na żywo lub/i podkład), CHOREOGRAFIĘ (układy taneczne lub/i ruch sceniczny), SCENOGRAFIĘ, KOSTIUMY lub/i CHARAKTERYZACJĘ oraz różnego rodzaju EFEKTY SPECJALNE.
   • Osobną kategorią jest debiut aktorski. Nagrody w tej kategorii przyznawane są pierwszoklasistom lub innym debiutantom – pod warunkiem zaznaczenia przez reżyserów w formularzu, że dana rola jest kreacją debiutancką.
   • W przypadku nagród z punktu 1. i 2. każdy z jurorów na formularzach osobno typuje maksymalnie 3 sztuki/role kandydujące w danej kategorii. Juror ten przyznaje im punkty według następującego przelicznika: 1 miejsce – 3 punkty, 2–2, 3–1.
   • Punkty są zliczane przez minimum dwóch członków jury, działających osobno, a rezultat głosowania zapisywany przez sekretarza jury.
   • W każdej z kategorii zwycięża sztuka/rola z największą ilością punktów.
   • W przypadku jednakowej ilości punktów przewodniczący jury zarządza dodatkowe, rozstrzygające głosowanie, obejmujące konkretne, sporne sztuki/role.
   • Ewentualne dodatkowe wyróżnienia przyznawane są według uznania jury poszczególnym sztukom bądź kreacjom aktorskim, które zasługują na docenienie poza głównym konkursem. Takie rozwiązanie jest także dopuszczalne w przypadku wyrównanych wyników głosowania w którejś z kategorii.
  4. Wyróżnienia i nagrody prywatne
   • Jury może przyznać (maksymalnie 3) dowolne wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, które wychodzą poza obręb zasad regulaminu przyznawania nagród. Wyróżnienia te mogą także docenić rolę/spektakle, które wykazały się wyjątkowo wysokim poziomem w ramach którejś z regulaminowych kategorii.
   • Odrębną nagrodę – niezależną od werdyktu jury – przyznaje publiczność. Widzowie po każdej sztuce oddają głos, przyznając jej od 1 do 5 punktów. Wygrywa spektakl, który uzyskał najwyższą średnią ocen. Organizacja głosowania, zliczenie głosów publiczności i ogłoszenie wyniku wchodzi w zbiór kompetencji sekcji informacyjnej.
   • Odrębne wyróżnienia lub nagrody mogą również przyznać sekcje lub Szefostwo Festiwalu, pod warunkiem, że kategoria przyznania nagrody nie pokrywa się z kategoriami przyznawania nagród przez jury i wiąże się z działalnością sekcji (np. sekcja plastyczna za najlepszy plakat).
   • Z inicjatywą przyznania prywatnej nagrody może wystąpić również nauczyciel lub absolwent. Nagroda ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Szefostwo Festiwalu oraz koordynatora jury.
   • Sekcje podczas gali mogą wręczyć swoje wyróżnienia i nagrody. Nagroda ta musi być zgłoszona do sekretariatu festiwalu co najmniej dzień przed Galą.
   • Nagrody i wyróżnienia prywatne nauczycieli zostaną przedstawione podczas uroczystej gali, ale ich wręczenie nastąpi po festiwalu.
 4. Regulamin Jury
  1. Skład Jury
   • Cztery miejsca przeznaczone są dla uczniów. Wymagane jest, by nie byli oni zaangażowani w przygotowania żadnej sztuki konkursowej i nie wchodzili w skład żadnej sekcji. Ostateczny wybór należy do Szefostwa Festiwalu.
   • Cztery miejsca przeznaczone są dla zaproszonych przez Szefostwo Festiwalu nauczycieli.
   • Jedno lub dwa miejsca zarezerwowane są dla gości specjalnych (osoby spoza szkoły) zaproszonych przez Szefostwo Festiwalu. W przypadku braku takich osób ich miejsce zostaje anulowane.
   • Trzy lub cztery miejsca (w zależności od liczby zaproszonych gości specjalnych) przeznaczone są dla absolwentów, zaproszonych przez Szefostwo Festiwalu
   • Przy doborze jurorów warto zwrócić uwagę na względnie równy podział miejsc przedstawicieli wszystkich płci.
  2. Zadania Jury
   Jury ma obowiązek:
   • Obejrzeć wszystkie konkursowe spektakle.
   • Zachować wyłącznie dla siebie opinie, uwagi i notatki – do momentu podsumowania wyników głosowania.
   • Uczestniczyć w obradach po zakończeniu każdego dnia konkursu.
   • Zgodnie z regulaminem przyznawać punkty w przewidzianych w nim kategoriach (po zakończeniu ostatniego dnia konkursu).
   • Zliczyć przyznane punkty (każdorazowo dwóch jurorów niezależnie).
   • Złożyć uroczysty podpis pod werdyktem jury.
   • Wypisać nagrody.
   • Zabezpieczyć wyniki głosowania do chwili ogłoszenia werdyktu.
   • W miarę możliwości wziąć udział w uroczystej gali.
  3. Organizacja pracy Jury
   • Przed rozpoczęciem festiwalu jury wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
   • Jury przed rozpoczęciem festiwalu otrzymuje aktualny program (z ewentualnym aneksem) zawierający następujące informacje:
    • o spektaklach wykorzystujących scenariusze autorskie oraz tożsamości ich autora/autorów
    • o autorze/autorach adaptacji scenariusza istniejącego, a także reżyserach przedstawienia
    • o autorach muzyki, choreografii, scenografii, kostiumów i charakteryzacji oraz (konkretnych) efektów specjalnych do spektaklu.
    • o debiutantach, występujących na scenie festiwalowej po raz pierwszy
   • Jury zasiada na widowni w miejscach specjalnie dla nich zarezerwowanych (pośrodku, w 4-7 rzędzie). Ważna jest bardzo dobra widoczność sceny.
   • Wszystkie decyzje jury zapisywane są na wcześniej przygotowanych, podpisanych kartach do głosowania zatwierdzonych przez Szefostwo Festiwalu.
   • Przewodniczący jury czuwa nad przestrzeganiem regulaminu w czasie obrad, sprawdza proceduralną prawidłowość oddanych głosów i dba o sprawny przebieg prac jury.
   • Jury ma zapewniony poczęstunek każdego dnia swojej pracy w czasie Festiwalu. Poczęstunek organizuje Sekcja Porządkowa.
 5. Regulamin pracy sekcyjnych.
  1. Szefów poszczególnych sekcji powołują poprzedni szefowie tychże sekcji, biorąc pod uwagę sugestie wybrane Szefostwo Festiwalu.
  2. Nabór do poszczególnych sekcji przeprowadzają szefowie tychże sekcji wraz z ich członkami.
  3. Osoby wybrane do sekcji powinny uzyskać akceptację opiekunów festiwalu.
  4. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o przyjęciu kandydata do sekcji należy wziąć pod uwagę opinię jego Wychowawcy i oceny jakie uczeń uzyskuje.
  5. Wszyscy sekcyjni mają obowiązek przedstawić opiekunom festiwalu pisemne zgody Rodziców na wychodzenie ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, transport własnymi samochodami i późne powroty do domu.
  6. Szefostwo Festiwalu, szefowie poszczególnych sekcji oraz ich członkowie zobowiązani są pamiętać, że bycie sekcyjnym nie wiążę się z żadną przewagą nad innymi uczniami. Mają więc obowiązek nie dopuścić do tzw. „fali” czyli zwyczajowego szczególnego traktowania pierwszoklasistów i osób niezwiązanych z sekcjami. Sekcyjni zobowiązani są również do utrzymywania przyjemnej, rodzinnej atmosfery i angażowania osób spoza sekcji do świata festiwalowego. Wymaga się od nich (nierzadko ciężkiej) pracy i sumiennego wykonywania swoich obowiązków.
  7. Należy pamiętać, że bycie sekcyjnym to nie tylko przywilej, a w dużej mierze obowiązek. Rola ta tak powinna być postrzegana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
 6. Regulamin wejść na Festiwal
  1. Na FT obowiązuje następująca kolejność wchodzenia na sztuki:
   • Goście, Dyrekcja, Jury oraz Nauczyciele
   • Osoby posiadające karnet
   • Osoby posiadające bilet na dany dzień Festiwalu
   • Absolwenci oraz sekcyjni *
   • * W przypadku spektakli, na których zabrakło miejsca na Sali, w pierwszej kolejności wypraszani są sekcyjni niezwiązani w żaden sposób ze sztuką, a następnie absolwenci.

  2. Wszyscy uczniowie mają prawo do darmowego wejścia na sztukę swojej (wyłącznie) klasy.
  3. Osoby obsługujące kawiarenki nie mogą wejść na sztuki bez biletów/karnetów. (Za wyjątkiem spełnienia wymagań punktu 2.).
  4. Nauczyciele mają wstęp wolny na wszystkie sztuki festiwalowe.
  5. Liczba biletów i karnetów jest ograniczona. Ich ograniczona ilość przydzielona jest do każdej klasy, a następnie rozdzielana przez przewodniczącego lub wychowawcę klasy.
  6. Ruchem podczas wchodzenia i wychodzenia ze sztuk kieruje Sekcja Porządkowa. Uprasza się o reagowanie na prośby i polecenia jej członków – w trosce o wspólne dobro, komfort oraz porządek i bezpieczeństwo.

W razie naruszenia statutowych zasad zachowania każdy z uczestników festiwalu (aktorzy, sekcyjni, widzowie, pracownicy kawiarenek itd.) zostaje natychmiast wykluczony z udziału w imprezie i poddany karom przewidzianym przez prawo Szkoły.

Regulamin Festiwalu nie jest ponad prawem Szkoły. W przypadku złamania zasad Regulaminu Szkoły, uczestnik musi liczyć się z wyciągniętymi wobec niego konsekwencjami. Regulamin Festiwalu go nie chroni.

Szefowie Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści powyższego regulaminu.

Pobierz

Reglamin Festiwalu teatralnego | .pdf