Zasady rekrutacji-Archiwalne

Zasady rekrutacji uczniów do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 w opracowaniu.
Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie bieżące informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji Rekrutacja do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019.

Zasady rekrutacji uczniów do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz PDF

§ 1.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
 4. ZARZĄDZENIA NR 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.
 5. Uchwała Nr 9/2016/2017 Rady Pedagogicznej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie ul. Polna 5 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018.
§ 2.
Wymagane dokumenty
 1. wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (zwanego dalej Systemem) i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów,
 2. kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
 3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia),
 5. zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (określone w § 1. pkt. 4 i 6 ), certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień,
 6. pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
§ 3.
Zasady ogólne
 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 5. Kandydat, umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, składa oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w § 5. Zasad Rekrutacji.
 7. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia, potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 9. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
  2. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
  3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej.
 11. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem, w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.
 12. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami, regulującymi działalność Liceum (Statut, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania), a z chwilą przyjęcia do Szkoły – do ich przestrzegania.
§ 4.
Kryteria rekrutacji
  1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
  2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły
  3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez System do danego oddziału.
  4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
  5. Kolejność na liście przyjętych ustala się w następujący sposób:
   1. kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego,
   2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:

lp. kryterium pierwszeństwa pierwszeństwo określa się na podstawie:
1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2. a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozmuieniu przepisów z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz 721, z późn. zm.)
f) samontne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)
Kryteria a) – g) mają jednakową wartość.

  1. Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.


  1. Oświadczenia, o których mowa powyższej tabeli w pkt. 2 lit. a) i f), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  1. . Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


  1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
  2. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
  3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 2. pkt. 1, 2, 3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, a odnośnie § 2. p. 5 oraz § 4. pkt 6 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
  4. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
   1. egzamin gimnazjalny,
   2. oceny z następujących przedmiotów:

    język polski, matematyka
    chemia, biologia
    w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1a z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych,
    język polski, matematyka wiedza o społeczeństwie i historia w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1b z rozszerzonym programem nauk humanistycznych
    język polski, matematyka
    geografia i historia
    w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1c z rozszerzonym programem nauk społecznych,
    język polski, matematyka
    fizyka i chemia
    przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1d lub 1e z rozszerzonym programem nauk ścisłych,
   3. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  5. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym
    1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

     Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu:

     • języka polskiego,
     • historii i wiedzy o społeczeństwie,
     • matematyki,
     • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
     • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

     Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2
    2. Przeliczenie na punkty ocen z ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§ 4 pkt. 10b) wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum

     Ocena Punkty
     celujący 18
     bardzo dobry 17
     dobry 14
     dostateczny 8
     dopuszczający 2

   1. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
    Liczba punktów Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
    10 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
    7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
    10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
    10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
    7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    7 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
    5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
    10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    3 punktów tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    2 punktów tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    Liczba punktów uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    4 punktów międzynarodowym
    3 punktów krajowym
    2 punktów wojewódzkim
    1 punktów powiatowym

    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
    Ponadto można uzyskać:
    3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
    7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

 1. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
   1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym:
  za uzyskanie z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: przyznaje się  
  celującym po 20 punktów
  bardzo dobrym po 16 punktów
  dobrym po 12 punktów
  dostatecznym po 8 punktów

  dopuszczającym

  2 punkty
  za uzyskanie z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu przyznaje się oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
  celującym po 20 punktów
  bardzo dobrym po 16 punktów
  dobrym po 12 punktów
  dostatecznym po 8 punktów

  dopuszczającym

  2 punkty
  za uzyskanie z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: przyznaje się oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4
  celującym po 20 punktów
  bardzo dobrym po 16 punktów
  dobrym po 12 punktów
  dostatecznym po 8 punktów

  dopuszczającym

  2 punkty
  1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 12a, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
§ 5.
Terminarz
REKRUTACJA ZASADNICZA

od 8 maja 2017 r. (poniedziałek)
od godz. 10.00
do 19 maja 2017 r. (piątek)
do godz.15.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.

Wniosek kandydat drukuje z Systemu.

od 16 czerwca 2017 r. (piątek)
od godz.10.00
do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
do godz. 16.00MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY WYBORU SZKOŁY

od 23 czerwca 2017 r. (piątek)
w godz. 12.00 – 17.00

do 28 czerwca 2017 r. (środa)
w godz. 9.00 – 16.00

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

 • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

 

Na każdej stronie kopii należy umieścić:

 • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
 • datę,
 • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
 • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

Jeśli wszystkie trzy wybrane przez kandydata szkoły znajdują się w Warszawie, kandydat może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

5 lipca 2017 r. (środa)
do godz. 16.00

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 6 lipca 2017 r. (czwartek)
w godz. 10.00 – 16.00

do 14 lipca 2017 r. (piątek)
w godz. 8.00 – 12.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz
 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kwestionariusz osobowy oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

 

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

do 14 lipca 2017 r. (wtorek)
do godz. 16.00

PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 10 sierpnia 2017 r. (czwartek)
od godz. 10.00
do 14 sierpnia 2016 r. (poniedziałek)
do godz.16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)
do godz. 12.00

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH IKANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZAWIERAJĄCYCH IMIONA I NAZWISKA KANDYDATÓW USZEREGOWANE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ ORAZ INFORMACJI O ZAKWALIFIKOWANIU ALBO NIEZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA, A TAKŻE NAJNIŻSZEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRA UPRAWNIA DO PRZYJĘCIA

od 29 sierpnia 2017 r. (wtorek)
od godz. 8.00

do 30 sierpnia 2017 r. (środa)
do godz. 16.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz
 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kwestionariusz osobowy oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

do 31 sierpnia 2017 r. (czwartek)
do godz. 16.00

PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


Załączniki

 


Druki do wypełnienia

Poniższe druki będziemy przyjmować od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Czackiego. Należy otworzyć każdy z dokumentów, wypełnić zawarte w nich formularze oraz je wydrukować.

 

Zasady rekrutacji uczniów do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017

Pobierz PDF

Uwaga! To nie są aktualne zasady rekrutacji!
UWAGA! Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, w których osiągnięcia są punktowane w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 dostępne są w załącznikach na stronie Kuratorium: www.kuratorium.waw.pl
§ 1.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 3. ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Poz. 1942)
 5. Uchwała Nr 11/2015/2016 Rady Pedagogicznej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie ul. Polna 5 z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017.
§ 2.
Wymagane dokumenty
 1. wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (zwanego dalej Systemem) i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów,
 2. kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
 3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia),
 5. zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (określone w § 1. pkt. 4 i 6 ), certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień,
 6. pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
§ 3.
Zasady ogólne
 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 5. Kandydat, umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, składa oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w § 5. Zasad Rekrutacji.
 7. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia, potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 9. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
  2. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
  3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej.
 11. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem, w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.
 12. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami, regulującymi działalność Liceum (Statut, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania), a z chwilą przyjęcia do Szkoły – do ich przestrzegania.
§ 4.
Kryteria rekrutacji
  1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
  2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły
  3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez System do danego oddziału.
  4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
  5. Kolejność na liście przyjętych ustala się w następujący sposób:
   1. kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego,
   2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:

lp. kryterium pierwszeństwa pierwszeństwo określa się na podstawie:
1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2. a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozmuieniu przepisów z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz 721, z późn. zm.)
f) samontne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)
Kryteria a) – g) mają jednakową wartość.

  1. Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.


  1. Oświadczenia, o których mowa powyższej tabeli w pkt. 2 lit. a) i f), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  1. . Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 2. pkt. 1, 2, 3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, a odnośnie § 2. p. 5 oraz § 4. pkt 6 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
 4. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin gimnazjalny,
  2. oceny z następujących przedmiotów:

   język polski, matematyka
   chemia, biologia
   w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1a z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych,
   język polski, matematyka wiedza o społeczeństwie i historia w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1b z rozszerzonym programem nauk humanistycznych
   język polski, matematyka
   geografia i historia
   w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1c z rozszerzonym programem nauk społecznych,
   język polski, matematyka
   fizyka i chemia
   przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1d lub 1e z rozszerzonym programem nauk ścisłych,
  3. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym
    1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

     Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu:

     • języka polskiego,
     • historii i wiedzy o społeczeństwie,
     • matematyki,
     • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
     • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

     Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2
    2. Przeliczenie na punkty ocen z ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§ 4 pkt. 10b) wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum

     Ocena Punkty
     celujący 20
     bardzo dobry 16
     dobry 12
     dostateczny 8
     dopuszczający 4

   1. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
    Liczba punktów Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
    10 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
    7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
    10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
    10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
    7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    7 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
    5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
    10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    3 punktów tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    2 punktów tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
    Liczba punktów uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    4 punktów międzynarodowym
    3 punktów krajowym
    2 punktów wojewódzkim
    1 punktów powiatowym
 6. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
   1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym:
  za uzyskanie z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: przyznaje się  
  celującym po 20 punktów
  bardzo dobrym po 16 punktów
  dobrym po 12 punktów
  dostatecznym po 8 punktów

  dopuszczającym

  2 punkty
  za uzyskanie z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu przyznaje się oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
  celującym po 20 punktów
  bardzo dobrym po 16 punktów
  dobrym po 12 punktów
  dostatecznym po 8 punktów

  dopuszczającym

  2 punkty
  za uzyskanie z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: przyznaje się oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4
  celującym po 20 punktów
  bardzo dobrym po 16 punktów
  dobrym po 12 punktów
  dostatecznym po 8 punktów

  dopuszczającym

  2 punkty
  1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 12a, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 8. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
§ 5.
Terminarz
REKRUTACJA ZASADNICZA

od 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
od godz. 9.00
do 29 kwietnia 2016 r. (piątek)
do godz.16.00

od 9 maja 2016 r. (poniedziałek)
od godz. 9.00
do 18 maja 2016 r. (środa)
do godz.16.00

Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.

Wniosek kandydat drukuje z Systemu.

od 17 czerwca 2016 r. (piątek)
od godz.10.00
do 21 czerwca 2016 r. (wtorek)
do godz. 16.00

Kandydat może dokonać zmiany wyboru szkół i oddziałów.

Uwaga: na tym etapie brak możliwości wyboru szkoły, do której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próba sprawności fizycznej, chyba, że kandydat przystąpił do nich w maju.

24 czerwca 2016 r. (piątek)
w godz. 11.00 – 17.00

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)
w godz. 9.00 – 16.00

28 czerwca 2016 r. (wtorek)
w godz. 9.00 – 16.00

Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

 • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

Na każdej stronie kopii należy umieścić:

 • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
 • datę,
 • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
 • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Jeśli wszystkie trzy wybrane przez kandydata szkoły znajdują się w Warszawie, kandydat może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

15 lipca 2016 r. (piątek)
godz. 16.00
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza

listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej

XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
od 18 lipca 2016 r. (poniedziałek)
od godz. 9.00

do 25 lipca 2016 r. (poniedziałek)
do godz. 16.00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz
 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kwestionariusz osobowy oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

26 lipca 2016 r. (wtorek)
do godz. 16.00

Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do XXVII Liceum Ogólnokształcącego.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 27 lipca 2016 r. (środa)
od godz. 9.00
do 2 sierpnia 2016 r. (wtorek)
do godz.16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 sierpnia 2016 r. (poniedziałek)
do godz. 15.00
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
od 23 sierpnia 2016 r. (poniedziałek)
od godz. 8.00

do 25 sierpnia 2016 r. (czwartek)
do godz. 16.00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz
 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kwestionariusz osobowy oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

26 sierpnia 2016 r. (piątek)
do godz. 16.00

Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do XXVII Liceum Ogólnokształcącego.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


Załączniki

 


Druki do wypełnienia

Poniższe druki będziemy przyjmować od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Czackiego. Należy otworzyć każdy z dokumentów, wypełnić zawarte w nich formularze oraz je wydrukować.