Notice: Use of undefined constant session_start - assumed 'session_start' in /home/WWW/jottan/urbanizacja/index.php on line 2
Urbanizacja
  Logo serwisu


Definicja urbanizacji

Struktury osadnictwa

Historia miasta

Urbanizacja na kontynentach

Przyczyny i skutki urbanizacji w Polsce

Współczesne tendencje w zakresie urbanizacji
Etapy urbanizacji
Deglomeracja

Forum dyskusyjne


     Notice: Undefined variable: szukaj in /home/WWW/jottan/urbanizacja/index.php on line 57
value="" />
  WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZAKRESIE URBANIZACJI  

Poziom urbanizacji na świecie zachowuje się różnie. Zależy on od regionu i od stopnia jego rozwoju. W wielu krajach urbanizacja polega na intensywnym rozwoju pojedynczych miast (dominujących), które kilkakrotnie przewyższają liczebnością pozostałe. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, gdyż prowadzi dewastacji środowiska, problemów mieszkaniowych i transportowych. Wiele państw podejmuje próby walki z taką sytuacją, jednak bywają one nieudane (np. Przeniesienie stolicy Brazylii z Rio De Janerio do Brasili).

  ETAPY URBANIZACJI  
Aktualnie wyróżniamy cztery etapy urbanizacji.
  • Wstępna urbanizacje - polega na zwiększenie liczby koncentracji ludności w mieście, szczególnie w obszarach centralnych, wywołanego rozwojem przemysłu i usług w tym regionie (urbanizacja demograficzna i ekonomiczna).
  • Suburbanizacje - polega na napływie duże liczby ludności ze wsi do miast, która zaczyna zaludniać przedmieścia. Powstają wtedy dzielnice biedy (slumsy). Na tym etapie następuje również przenoszenie się bogatej ludności z centrum na przedmieścia, w okolice dogodnych linii transportowych.
  • Dezurbanizacje - proces stabilizowania liczby ludności miejskiej połączone z przenoszeniem się tej ludności z centrum na przedmieścia. Następuje wtedy "kryzys śródmieścia", czyli jego wyludnienie. Spowodowane jest to zarówno przenoszeniem się ludzi bogatych w dogodniejsze okolice, jak i powstawaniem ośrodków przemysłowych pod miastem. Na tym etapie jest większość miast europejskich.
  • Reurbanizacja - jest to końcowa faza urbanizacji. Polega ona na rozroście terenów podmiejski. Na tym etapie często następuje odrodzenie śródmieścia. Etap ten możemy aktualnie obserwować na terenie USA lub Japonii.
  DEGLOMERACJA  

Dwie pierwsze fazy procesów urbanizacyjnych (urbanizacja wstępna, suburbanizacja) polegają na wzroście koncentracji ludności, a dwie kolejne (dezurbanizacja i reurbanizacja) na zmniejszeniu koncentracji. Ten drugi proces nosi także nazwę deglomeracji. Oznacza ona planowe rozpraszanie osadnictwa, przenoszenie go poza obręb administracyjnych granic miasta.
Deglomeracja jest elementem świadomej polityki. Władze tworząc plany przestrzennego zagospodarowania terenu wskazują nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową, a także wydając odpowiednie przepisy (np. zakaz budowy centrów handlowych w centrum miasta). Odciąża to centrum i rozwija obszary podmiejskie. Warunkiem powodzenia takich zabiegów jest stworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej.